Dňa 10. mája 2019 poslanci Národnej rady SR prehlasovali veto prezidenta Andreja Kisku a schválili novelu Civilného mimosporového poriadku (CMP), ktorá do nášho právneho systému zavádza možnosť podať žalobu na obnovu konania, a to v konaní o návrat maloletého do cudziny pri neoprávnenom premiestnení alebo zadržaní (Konanie o návrat).

Novelu CMP, voči ktorej sa ohradili veľvyslanci z 13 krajín do národnej rady predložili nezaradení poslanci Peter Marček a Martina Šimkovičová dňa 2. apríla 2019. Návrh ihneď vyvolal vlnu nespokojnosti ako v laickej, tak i v širokej odbornej verejnosti a dôvodom je predovšetkým to, že možnosť podania žaloby na obnovu Konania o návrat bude mať za následok predĺženie stavu právnej neistoty dieťaťa (ale i rodičov) a podľa niektorých odborníkov na rodinné právo bude spôsobilé poškodiť najlepší záujem dieťaťa.

Predmetná novela CMP nadobudne účinnosť dňa 1. júna 2019 a kritizovaná je aj z dôvodu, že zavádzaná možnosť obnovy Konania o návrat môže oslabiť alebo znemožniť účinky Haagskeho dohovoru o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haagsky dohovor). Haagsky dohovor má pritom za cieľ jednak zamedziť vzniku traumy dieťaťa z únosu a tiež zabrániť pretrvávajúcemu protiprávnemu stavu. V tomto zmysle Haagsky dohovor stanovuje, že súd má v Konaní o návrat rozhodnúť do 6 týždňov od jeho začatia.

Žaloba na obnovu konania účastníkom Konania o návrat dáva do rúk nástroj k faktickému predlžovaniu konania, čo je skutočne v rozpore s najlepším záujmom dieťaťa. Navyše sa nedá vylúčiť ani to, že účastníci konania budú žalobu na obnovu Konania o návrat zneužívať na to, aby získali čas k dosiahnutiu zmeny v okolnostiach, za ktorých súd rozhoduje.

Na druhej strane však považujeme za potrebné poukázať aj na skutočnosť, že obnova konania ako mimoriadny opravný prostriedok je inštitút, ktorého úlohou je odstrániť nedostatky v zistení skutkového stavu veci. Prostredníctvom žaloby na obnovu konania bude teda možné dosiahnuť nápravu v tých konaniach, ktoré boli poznačené nedostatkom alebo nejasnosťou dôkazov. 

Máme za to, že inštitút obnovy konania uplatniteľný v Konaní o návrat predstavuje dvojsečnú zbraň, ktorá síce bude čeliť pokusom o jej zneužitie, no veríme, že môže byť použitá aj k dosiahnutiu spravodlivosti. Aj z tohto dôvodu budú musieť súdy k žalobám na obnovu Konania o návrat pristupovať so zvýšenou obozretnosťou.