Väčšina mladých ľudí na Slovensku vie, že aktuálna právna úprava umožňuje poberať materské a súčasne pracovať. Pri plánovaní materstva s tým počítajú ako s jednou z možností, ako si počas tohto obdobia vylepšiť rodinný rozpočet. Poberať materské a zároveň pracovať je skutočne možné. Zákon vylučuje len výkon práce na základe tej istej pracovnej zmluvy, z ktorej plynie nárok na poberanie materského. Platí pritom dokonca, že ďalší pracovný pomer môže vzniknúť aj u toho istého zamestnávateľa, s ktorým má už zamestnanec uzatvorenú pôvodnú pracovnú zmluvu. Musí však ísť o výkon iného druhu práce.

Následne sa tiež počíta s tým, že ak po skončení materskej dovolenky matky prevezme starostlivosť o dieťa iná osoba, najčastejšie otec dieťaťa, tak bude v poberaní materského pokračovať práve táto osoba.

V nadväznosti na vyššie uvedené sa však ako problematická javí prax, ktorú v poslednom čase svojimi rozhodnutiami razí Sociálna poisťovňa. Stalo sa totiž, že Sociálna poisťovňa nepriznala nárok na materské v prípade, že starostlivosť o dieťa prevzal iný poistenec ako matka, a to aj v prípade, ak to bol po dohode s matkou otec. Sociálna poisťovňa v týchto prípadoch argumentuje tým, že otec alebo iná osoba, ktorá prevzala starostlivosť o dieťa ju nemôže zabezpečovať riadne, ak si zároveň stíha zabezpečovať akýkoľvek iný príjem.

Sociálna poisťovňa vychádza predovšetkým z veľmi úzkeho výkladu ustanovenia zákona o sociálnom poistení.  Ten totiž uvádza, že „Iný poistenec, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti a ktorý sa o toto dieťa stará, má nárok na materské odo dňa prevzatia dieťaťa do starostlivosti v období 28 týždňov od vzniku nároku na materské“. Sociálna poisťovňa v tomto smere vyžaduje bezprostrednú osobnú starostlivosť otca.

Na tento trend zareagovali opoziční poslanci Jozef Mihál so Simonou Petrík a na konci mája predložili do Národnej rady SR novelu zákona o sociálnom poistení. Táto novela je veľmi jednoduchá, no nám sa javí o to účinnejšia. Novela v zásade mení podmienku riadneho starania sa o dieťa tak, že nárok na materské priznáva aj tej osobe, ktorá riadnu starostlivosť o dieťa zabezpečuje, napríklad prostredníctvom tzv. pestúnky či jaslí.

Pre porovnanie, pokiaľ Národná rada SR schváli predloženú novelu zákona, tak vyššie uvedené ustanovenie bude znieť nasledovne: „Iný poistenec, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti a ktorý zabezpečuje riadnu starostlivosť o toto dieťa, má nárok na materské odo dňa prevzatia dieťaťa do starostlivosti v období 28 týždňov od vzniku nároku na materské“.

Máme za to, že pokiaľ by Národná rada SR schválila novelu, poslinila by tým právnu istotu mladých rodín, pomohla rodičom s malými deťmi k zabezpečeniu si výhodnejšieho sociálneho postavenia a v neposlednom rade by tiež stúpla zamestnanosť žien s rodičovskými povinnosťami. V súčasnosti nám neostáva nič iné, ako si počkať na výsledok legislatívneho procesu. Problém si však uvedomuje aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré situáciu analyzuje a plánuje prísť s koncepčným riešením.