Je medializované a teda aj širšia verejnosť vie, že Národná rada SR schválila zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, a tento zasahuje aj do zákona o službách zamestnanosti. 

Konkrétne v § 68a ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to sa nevzťahuje na porušenie povinnosti podľa § 62 ods. 6,“ a v § 68a ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).

Vyššie uvedená legislatívna zmena bude mať za následok, že zamestnávateľovi, ktorý poruší svoju povinnosť a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny neoznámi voľné pracovné miesta a ich charakteristiku, nebude možné udeliť akúkoľvek pokutu. 

Pokutu pokladalo Ministerstvo hospodárstva SR za zbytočnú, nakoľko podľa ich názoru je možné účel ustanovenia dosiahnuť aj iným spôsobom. Momentálne sa čaká na podpis od prezidentky Zuzany Čaputovej, následne bude zmena účinná o 15 dní.