Prijatím novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov z dielne Ministerstva financií SR, ktorá sa momentálne nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní by malo dôjsť k rozšíreniu pravidiel pre kontrolované zahraničné spoločnosti, tzv. Controlled Foreign Companies („CFC“), aj na fyzické osoby. Zámerom tohto rozšírenia je obmedzenie odkláňania príjmov spoločníkov CFC spoločností - fyzických osôb do tzv. daňových rajov a umožnenia ich zdanenia v tuzemsku.  

Podstatou rozšírenia týchto pravidiel na fyzické osoby je, že tieto majú byť zdaňované z príjmov, ktoré dosiahli cez CFC spoločnosti pod ich kontrolou, aj keď im neboli vyplatené ako dividendy. Takéto príjmy fyzických osôb sa navrhuje zdaňovať cez osobitný základ dane v novom § 51h zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. V prípade nezdanenia takéhoto príjmu, hrozí daňovníkovi pokuta vo výške 100 % nepriznanej dane.

Uvedená zmena predstavuje transpozíciu Smernice Rady (EÚ) 2017/952 z 29. mája 2017, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2016/1164, pokiaľ ide o hybridné nesúlady s tretími krajinami.

Návrh novely zákona nájdete TU.