Pokiaľ nie, vystavujete sa tak riziku vzniku spoluzodpovednosti za nelegálne zamestnávanie a uloženiu nemalej sankcie.

Podľa aktuálne platnej právnej úpravy platí pre slovenských podnikateľov absolútny zákaz prijať prácu (pracovnú silu) či službu prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva iný podnikateľ. Spoluzodpovednosť prijímateľa za nelegálne zamestnávanie vzniká ihneď, a to momentom prijatia práce či služby od slovenského dodávateľa/poskytovateľa.

Pokiaľ však ide o cezhraničnú dodávku služieb, tu je situácia odlišná. Platí, že spoluzodpovednosť za nelegálne zamestnávanie vzniká až prijatím služby od zahraničného podnikateľa, ktorá by presahovala 5 dní v období 12 mesiacov od prvého poskytnutia služby.

Samozrejme to neznamená, že nelegálne zamestnávanie je pri menších zákazkách tolerované. Naopak, predpokladá sa, že slovenský podnikateľ využije tento čas na preverenie serióznosti a legálnosti zamestnávania u svojho dodávateľa služieb zo zahraničia.

Nakoľko si však na MPSaR ako aj na vláde uvedomujú, že za 5 dní toho nie je možné veľa zistiť, tak v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 400 z 24. júna 2020 sa do medzirezortného pripomienkového konania dostal návrh zákona (novela Zákonníka práce a ďalších predpisov).  Tento navrhuje zaviesť nový model primeranej zodpovednosti odberateľa služby za nelegálne zamestnávanie zamestnancov poskytovateľa tejto služby.

Spoluzodpovednosť bude v prípade cezhraničného poskytovania služby vznikať až v prípadoch dlhodobého poskytovania služby. Na ten účel sa tak predlžuje v súčasnosti zavedená lehota, a to z 5 dní v období 12 mesiacov na 30 dní v období 12 mesiacov. 

Podľa dôvodovej správy sa má takto predísť prípadom, kedy odberateľ potrebuje nevyhnutne zabezpečiť službu, no nemá dostatočný časový priestor na spoľahlivé overenie serióznosti a legálnosti zamestnávania u svojich poskytovateľov služieb.

Pre úplnosť dodávame, že Inšpektorát práce, ako kontrolný orgán v zmysle zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní je povinný za porušenie vyššie opísaných povinností uložiť podnikateľovi pokutu od 2.000 EUR do 200.000 EUR.