Súdny dvor EÚ vydal 19. novembra 2020 rozsudok, ktorým ustálil, že členský štát nemôže zakázať uvádzanie kanabidiolu (CBD) legálne vyrobeného v inom členskom štáte na domáci trh bez dostatočného odôvodenia tohto obmedzenia ochranou verejného zdravia. Takéto obmedzenie voľného pohybu tovaru (v tomto prípade výrobkov obsahujúcich CBD) pritom nesmie prekročiť rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie tohto cieľa.

Konanie sa týkalo spoločnosti, ktorá distribuovala elektrické cigarety s olejom obsahujúcim CBD vo Francúzku,  pričom olej získavala z Českej republiky, kde sa legálne vyrábal z konopy vrátane jej listov a kvetov. Uvedené predstavovalo porušenie francúzskych vnútroštátnych predpisov, podľa ktorých sa môže na obchodné účely používať len CBD extrahované z konopných vlákien a semien, nie konopy ako celku.

Predmetom prejudiciálnej otázky, ktorou sa Súdny dvor EÚ v tomto prípade zaoberal bolo, či francúzska právna úprava, ktorá obmedzuje uvádzanie CBD na francúzsky trh,  je v súlade s právom EÚ. 

Súdny dvor EÚ vo veci najskôr rozoberal, či CBD v tomto konkrétnom prípade možno považovať za omamnú látku, pričom uviedol, že pri posudzovaní a identifikovaní omamných látok vychádzal z Dohovoru o psychotropných látkach a Jednotného dohovoru o omamných látkach. Ani jeden z uvedených dohovorov však priamo CBD ako omamnú látku neuvádza. Súdny dvor sa zaoberal aj argumentom ochrany verejného zdravia, pričom vzal do úvahy aktuálne známe vedecké poznatky, ktoré nasvedčujú tomu, že CBD nemá psychotropný ani škodlivý účinok na ľudské zdravie.

Vzhľadom na uvedené, Súdny dvor EÚ nekategorizoval CBD ako omamnú látku a považoval za správne aplikovať v tomto prípade ustanovenia týkajúce sa voľného pohybu tovarov v zmysle čl. 34 až 36 ZFEÚ. Obmedzenia dovozu legálne vyrobeného CBD v inom členskom štáte má podľa názoru Súdneho dvora EÚ rovnocenný účinok ako množstevné obmedzenia dovozu,  ktoré sú článkom 34 ZFEÚ zakázané.

Dovoz výrobkov obsahujúcich CBD je preto možné obmedziť len z rovnakých dôvodov, ako v prípade iných tovarov, a to z dôvodov ochrany verejného záujmu v zmysle čl. 36 ZFEÚ. Ohrozenie verejného záujmu pritom musí byť preukázateľné a musí vychádzať z dostupných vedeckých poznatkov a nie z čisto hypotetických úvah.

Slovensko je jedna z mála krajín Európskej únie, ktorá CBD dodnes uvádza v zozname psychotropných látok, ktorých vývoz, dovoz aj predaj je obmedzený. Novelizácia zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch, ktorej medzirezortné pripomienkové konanie je momentálne vo fáze vyhodnotenia, navrhuje CBD z uvedeného zoznamu odstrániť.  Súdny dvor EÚ tak svojím rozsudkom nečakane podporil iniciatívu Ministerstva zdravotníctva SR.