Národný inšpektorát práce tento týždeň vydal aktualizáciu usmernenia pre prácu formou home office a BOZP v čase mimoriadnej situácie (§ 250b Zákonníka práce). 

Vyberáme pre Vás tri praktické informácie:

  •  K notebooku je zamestnávateľ povinný prideliť aj ergonomickú klávesnicu a myš; tiež má zabezpečiť pravidelné prerušovanie práce so zobrazovacou jednotkou (napr. monitor) najneskôr po 4 hodinách nepretržitej práce;
  • Zamestnávateľ zodpovedá za vhodnosť pracovných prostriedkov a ich súlad s BOZP;
  • Zamestnávateľ nezodpovedá za stav pracoviska, na ktorom zamestnanec plní pracovné úlohy, vrátane stavu a revízie elektrickej inštalácie, vykurovacích zariadení a pod.

Usmernenie kladie dôraz aj na prevenciu (napríklad work-life balance, psychohygiena, pravidelná komunikácia so zamestnancom, predchádzanie izolácii zamestnanca a pod.) a venuje sa aj kontrolnej činnosti zamestnávateľa (preferovaná je tá na diaľku).

 Úplné znenie usmernenia nájdete tu