Zveličovanie je jednou z obľúbených stratégií pri tvorbe reklám, nakoľko obvykle poukazuje na najvýhodnejšiu ponuku podnikateľa, ktorá zároveň najvýraznejšie osloví jej adresátov. Pri využívaní tejto stratégie je však vždy potrebné dbať na to, aby reklama  buď a) spĺňala podmienky tzv. hyperboly, bežného zveličovania, ktoré je spotrebiteľ schopný jednoznačne odhaliť a tvrdenie uvedené v reklame neberie vážne, alebo b) nebola klamlivá (t. j. bola objektívne overiteľná a merateľná na základe získaných dát) a nepôsobila zavádzajúco pre spotrebiteľa.

Reklama by pritom mala byť posudzovaná vždy v kontexte k promovanému produktu/službám/podnikateľovi, ako aj v kontexte celej reklamnej kampane, jej zameraniu a podmienkam. Reklamné zveličovanie preto nie je vždy jednoznačné a nezávisí len od zvoleného sloganu, prípadne iného vyobrazenia, viditeľného pre každého.

Ako príklad nesprávneho a na prvý pohľad neviditeľného reklamného zveličovania môžeme uviesť nedávny pozitívny nález arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (Komisia), ktorého predmetom bolo posúdenie newsletteru Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. (ZZSK).  Ten informoval zákazníkov o možnosti získania zľavy na cestovný lístok vo výške až 50 %. V prípade tejto reklamy, zobrazovaná zľava vo výške 50 % predstavovala maximálnu možnú zľavu, ktorá bola zákazníkovi poskytnutá len v prípade splnenia všetkých podmienok kampane. Podmienky kampane pritom spočívali vo viacerých úkonoch zákazníka, ale aj naplnenia skutočnosti, ktorou je omeškanie vlaku IC v takom rozsahu, že zákazníkovi vznikol nárok na odškodné v zmysle prevádzkových podmienok ZZSK. Tento nárok si musel zákazník následne uplatniť. Sťažovateľ v tejto veci namietal, že uvedená reklama je zavádzajúca, nakoľko zákazník reálne nemá možnosť získať zľavu 50 %, ale menej, a to z dôvodu, že splnenie všetkých podmienok súčasne je pre zákazníka takmer nereálne.

V zmysle Etického kódexu reklamnej praxe, reklama nesmie obsahovať žiaden údaj ani prezentáciu, ktoré by mohli zavádzať spotrebiteľa či už priamo alebo nepriamo, najmä vynechaním údaju, dvojzmyselnosťou alebo zveličovaním, okrem prípadu, keď ide o jasnú hyperbolizáciu v reklame. Osobitná pozornosť sa vyžaduje o. i. pri prezentácii alebo inom informovaní o ekonomickej alebo finančnej hodnote produktu, konečnej cene alebo podmienkach bezplatnej ponuky (čl. 14 ods. 5 písm. b) Kódexu).

Komisia v posudzovanej veci zhodnotila, že podmienky získania zľavy vo výške 50 % sú natoľko zložité, že jej reálne získanie je len teoretické, dokonca až abstraktné. Promovaná zľava vo výške 50 % nepredstavuje zľavu, ktorú môže zákazník bežne dosiahnuť a aj napriek tomu, že pravidlá kampane boli zadávateľom sprístupnené zákazníkom, Komisia má za to, že komunikácia zadávateľa vo vzťahu k tejto zľave je zavádzajúca a zákazník môže nadobudnúť skreslenú predstavu o reálnej možnosti jej získania.

Nález arbitrážnej komisie Rady pre reklamu nájdete tu:  Ideme výhodne − Rada pre reklamu (rpr.sk)