Logická hádanka: Ak máme kauzálne príslušné súdy na rozhodovanie pracovnoprávnych sporov a sporov z priemyselných práv, kam podať žalobu, ktorá vzišla z pracovnoprávneho vzťahu a súvisí s právami z priemyselného vlastníctva?

Najvyšší súd rozhodoval zaujímavý kompetenčný spor. Zamestnanec podal na Okresný súd Piešťany návrh na vydanie platobného rozkazu na viac ako pol milióna eur z titulu odmeny za zlepšovací návrh a titulom náhrady škody za neoprávnené využívanie zlepšovacieho návrhu zamestnávateľom. 

Okresnú súd Piešťany sa necítil na to spor rozhodnúť, lebo dospel k záveru, že zlepšovací návrh je súčasťou priemyselných práv a rozhodovať by tak mal Okresný súd Banská Bystrica, ako jediný súd na rozhodovanie sporov z priemyselných práv.

Ale ani Okresný súd Banská Bystrica sa nepovažoval za kauzálne príslušný súd a odôvodnil to tým, že práva vyplývajúce zo zlepšovacieho návrhu nie sú podľa neho zaraďované medzi priemyselné práva, lebo zamestnancovi náleží len právo na odmenu a do registra CbPv sa zapisujú iba spory podľa tam uvedených právnych predpisov a zákon o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch tam uvedený nie je.

Tento súdny pingpong uzavrel Najvyšší súd s vysvetlením, že zlepšovací návrh je tradične zaraďovaný do práv z priemyselného vlastníctva a jeho zaradenie alebo nezaradenie do CbPv nie je v tomto s ohľadom na zmeny právnych predpisov smerodajný. Za najdôležitejšie však považoval samotný predmet sporu, ktorým nie je primárne posúdenie existencie práva k určitému predmetu práv priemyselného vlastníctva, ale o spor výlučne o zaplatenie odmeny zamestnancovi zamestnávateľom. Ide teda o spor, ktorý je potrebné charakterizovať ako spor pracovnoprávny a vo veci má rozhodnúť Okresný súd Piešťany.

Zadosťučinenie zamestnanca, že od začiatku mal pravdu a správne si zvoli Okresný súd Piešťany je len slabou náplasťou na to, že súdne nezhody trvali viac ako15 mesiacov bez blízkeho výhľadu na právoplatné skončenie.