Ako zamestnať utečencov z Ukrajiny?  

Najjednoduchším spôsobom s najnižšou administratívnou záťažou je zamestnať ukrajinského občana, ktorý má udelený status dočasného útočiska. 

Osoba sa preukazuje dokladom o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC “. Nevyžaduje sa povolenie na zamestnanie ani potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta.

O nástupe do zamestnania osôb, ktorým bolo poskytnuté dočasné útočisko, musí zamestnávateľ informovať úrad práce do siedmich pracovných dní prostredníctvom formulára Informačná karta. Túto povinnosť, a teda údaje o zamestnaní je zamestnávateľ povinný poskytnúť príslušnému úradu práce aj po skončení zamestnania, taktiež do siedmich pracovných dní. K informačnej karte zamestnávateľ doloží kópiu pracovnoprávneho vzťahu a kópiu dokladu o tolerovanom pobyte s označením „ODÍDENEC“.

Čo s odvodmi do sociálnej a zdravotnej poisťovne? 

Platia rovnaké podmienky ako pri každom inom zamestnancovi. Prihlásite ho na zdravotné a sociálne poistenie a platíte odvody v rovnakej výške.

Môžeme zamestnať ukrajinského občana aj na jednu z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru?

Áno, stále platí, že sa má jednať o ukrajinského občana, ktorému bolo poskytnuté dočasné útočisko.

Mení sa niečo v situácii, ak zamestnávame ukrajinských občanov dlhodobo?

Nie. Ak zamestnávate ukrajinského občana dlhodobejšie a nejde o utečenca, podmienky zamestnávania sa nemenia. Tieto osoby už majú udelené povolenie na pobyt alebo iný legitímny dôvod, na základe ktorého tu zotrvávajú.

Čo v prípade, ak chceme zamestnať ukrajinského občana ako učiteľa alebo zdravotníka?

Pedagogické, zdravotnícke či iné povolania sú zaradené medzi regulované povolania (zoznam regulovaných povolaní nájdete tu). Ich doklad o vzdelaní musí prejsť procesom úradného uznania dokumentov týkajúcich sa príslušného vzdelania či odbornej kvalifikácie. Proces uznávania dokumentov vykonáva Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní (SUDV) pod Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Viac informácií nájdete tu.

Ako máme postupovať v prípade, ak náš zamestnanec, ukrajinský občan, odíde z dôvodu brannej povinnosti? 

Ak občan Ukrajiny zamestnaný na Slovensku pôjde plniť brannú povinnosť vyplývajúcu z právnych predpisov inej krajiny, zamestnávateľ nemôže podľa nášho názoru takúto situáciu považovať ako plnenie občianskej povinnosti a postupovať v zmysle § 137 Zákonníka práce alebo prekážky v práci z dôvodu plnenia brannej povinnosti podľa § 139 Zákonníka práce.

Je však možné poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno s náhradou alebo bez náhrady mzdy podľa § 141 (3) Zákonníka práce.

Pri pracovnom voľne bez náhrady mzdy je zamestnávateľ povinný oznámiť Sociálnej poisťovni prerušenie sociálneho poistenia zamestnanca a po prípadnom opätovnom nástupe do práce ukončenie prerušenia. Situácia je však rozdielna v prípade zdravotného poistenia a zamestnanec sa v tomto prípade stáva samoplatiteľom. Zamestnávateľ je rovnako povinný uvedenú skutočnosť oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni.

Je stav na Ukrajine dôvodom pre požiadanie o podporu v čase skrátenej práce, tzv. kurzarbeit?

Z dôvodu aktuálnej situácie na Ukrajine Vláda SR vyhlásila mimoriadnu situáciu, ktorá predstavuje vonkajší faktor, vplyvom ktorého môže dôjsť k obmedzeniu činnosti zamestnávateľa (napr. pre meškajúce dodávky surovín). Pokiaľ tento vonkajší faktor zamestnávateľ nemohol ovplyvniť ani mu predísť, a má tak negatívny vplyv na prideľovanie práce zamestnancom, môže ním odôvodniť žiadosť o podporu v čase skrátenej práce. Podanie žiadosti však vyžaduje uzatvorenie dohody so zástupcami zamestnancov a v prípade, že u zamestnávateľa zástupcovia zamestnancov nepôsobia, tak priamo so zamestnancami.

Chceme zamestnať ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny. Môžeme na takéhoto zamestnanca taktiež uplatniť podporu v čase skrátenej práce, tzv. kurzarbeit?

Slovenský zákon o podpore v čase skrátenej práce nerozlišuje medzi slovenským a zahraničným zamestnancom. Pokiaľ by bol teda občan Ukrajiny zamestnaný na Slovensku v pracovnom pomere, je možné sa o podporu uchádzať. Podmienkou však je, aby pracovný pomer s takýmto zamestnancom ku dňu podania žiadosti trval najmenej jeden mesiac. 

Zamestnanec má záujem ísť pomáhať ako dobrovoľník. Ako máme postupovať? 

V prípade, že má Váš zamestnanec na základe svojho vlastného rozhodnutia záujem ísť pomáhať ako dobrovoľník na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti s iným subjektom, je v tomto prípade možné využiť inštitút prekážok v práci z dôvodu dobrovoľníckej činnosti, a to v zmysle § 138a ods. 1 Zákonníka práce. Zamestnancovi sa môže poskytnúť pracovné voľno, avšak s tým, že zamestnancovi mzdu ani náhradu mzdy za čas pracovného voľna poskytnúť možné nie je.

Ak máte ako zamestnávateľ záujem sám zastrešiť aktivitu na pomoc utečencom z Ukrajiny s tým, že by sa na nej zamestnanci podieľali v pracovnom čase, je možné využiť dohodou o platenom alebo neplatenom voľne.

Užitočné internetové odkazy: 

 Dokumenty na stiahnutie: