V zbierke zákonov bol 6.4.2022 uverejnený zákon č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nepriamo mení doterajšiu úpravu Obchodného zákonníka, týkajúcu sa účinnosti prevodu väčšinového obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným.

Po novom už účinnosť prevodu väčšinového obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným nebude viazaná na moment jeho registrácie v Obchodnom registri, ako tomu bolo doteraz. Účinky prevodu akéhokoľvek obchodného podielu, t.j. aj menšinového aj väčšinového, budú môcť medzi stranami nastať už pri podpise prevodnej zmluvy a vo vzťahu k spoločnosti okamžikom doručenia prevodnej zmluvy spoločnosti.   

Stále však platí, že účinnosť prevodu obchodného podielu nenastane skôr, ako valné zhromaždenie spoločnosti vysloví súhlas s prevodom, ak tento zákon alebo spoločenská zmluva vyžaduje.

Úmyslom pôvodnej úpravy, t.j. nastavenia účinnosti prevodu väčšinového obchodného podielu na jeho registráciu v Obchodnom registri, bola najmä prevencia voči daňovým podvodom. Táto potreba sa však z dôvodu prijatia viacerých legislatívnych zmien v tejto súvislosti (napr. prísna regulácia fúzií spoločností) stala podľa zákonodarcu nadbytočnou, a preto pristúpil k spätnému zjednoteniu úpravy účinnosti prevodu menšinového a väčšinového obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným.

Predmetom zmien v zmysle tohto zákona je aj vypustenie povinnosti zapísanej osoby predložiť Obchodnému registru spoločne s návrhom na zápis zmeny v osobe spoločníka aj súhlas správcu dane (za osobu prevodcu aj nadobúdateľa), alternatívne čestné vyhlásenie, že prevodca, resp. nadobúdateľ obchodného podielu takúto povinnosť v zmysle Obchodného zákonníku nemá.

Uvedené zmeny Obchodného zákonníka nadobudnú účinnosť dňom 17.7.2022 a mali by značne znížiť administratívnu záťaž vyvíjanú ako na zapísané osoby, tak na samotný registrový súd.