Súdny dvor  EÚ vydal rozhodnutie vo veci C-561/20, ktorého predmetom bolo najmä posúdenie, či sa NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 (ďalej len "Nariadenie"), vzťahuje aj na prípad, kedy letecký dopravca sídliaci v EÚ operuje let prostredníctvom leteckého dopravcu sídliaceho mimo EÚ.

Súdny dvor EÚ dospel k záveru, že cestujúci meškajúceho letu môžu požiadať leteckého dopravcu z mimo EÚ o náhradu škody v zmysle Nariadenia, ak tento dopravca vykonával celý let v mene dopravcu sídliaceho v EÚ.

Tlačové komuniké k tomuto rozhodnutiu nájdete tu: CURIA - Tlačové komuniké - Súdny dvor Európskej únie (europa.eu)