Zákonník práce je v otázke voľby zamestnaneckého dôverníka pomerne strohý. Je volený priamou voľbou s tajným hlasovaním nadpolovičnou väčšinou zamestnancov prítomných na hlasovaní a náklady platí zamestnávateľ. Ako však má postupovať zamestnávateľ, ktorý z dôvodu organizačnej zmeny ukončuje pracovný pomer so zamestnaneckým dôverníkom, ktorý nebol zvolený pri tajných voľbách? Požiada, nepožiada o súhlas zamestnaneckého dôverníka s vlastnou výpoveďou? Prepustí ho, neprepustí?

Najvyšší súd sa zaoberal prípadom, kedy zamestnanec, ktorý bol zvolený za zamestnaneckého dôverníka napadol neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou z organizačných dôvodov aj z dôvodu, že zamestnávateľ nepožiadal o jeho predchádzajúci súhlas s výpoveďou. Zamestnávateľ sa bránil, že síce voľby zamestnaneckého dôverníka prebehli a bol nimi zvolený práve žalobca, ale voľby neboli platné pretože pri samotnej voľbe zamestnanci - voliči nahliadali do hlasovacích lístkov a žalobca ako zamestnanecký dôverník ani nekonal.

Okresný súd daný problém vyhodnocoval ako predbežnú otázku a osvojil si argument zamestnávateľa o neplatnosti volieb. Rozhodnutie potvrdil aj krajský súd a vec sa v rámci dovolania dostala na Najvyšší súd a ten otočil smerovanie oboch rozhodnutí. Najvyšší súd dospel k záveru, že zamestnávateľ sa nemôže dovolávať neplatnosti voľby zamestnaneckého dôverníka alebo zamestnaneckej rady. Dôvod je celkom triviálny - Zákonník práce proste neupravuje možnosť zamestnanca, ani zamestnávateľa akokoľvek napadnúť výsledok volieb. Napriek tomu však podľa súdu nemožno vylúčiť právo dotknutého zamestnanca obrátiť sa s nárokom o neplatnosť volieb do zamestnaneckej rady, resp. zamestnaneckého dôverníka na súd, pretože by inak došlo k popretiu spravodlivosti. Toto právo však v žiadnom prípade nenáleží zamestnávateľovi.

Najvyšší súd uzavrel, že voľby zamestnaneckého dôverníka boli platné a zamestnávateľ aj napriek tomu mohol pristúpiť k výpovedi. A až súd v spore o neplatnosť skončenia pracovného pomeru by sa zaoberal otázkou či bolo od zamestnávateľa spravodlivé požadovať, aby zamestnanca - dôverníka aj naďalej zamestnával.