Národná rada schválila ďalšiu novelu Zákonníka práce, ktorá prináša osobitný poddruh dohody o pracovnej činnosti - dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce. Dôvodom prijatia je zjednodušenie zamestnávania a zníženia mzdových nákladov zamestnávateľov na pracovníkov vykonávajúcich sezónne práce v oblasti poľnohospodárstva, cestovného ruchu, potravinárstva a lesného hospodárstva.

Na rozdiel od iných typov dohôd, táto bude môcť byť uzatvorená najviac na osem mesiacov, pričom je možné ju vykonávať v rozsahu až 520 hodín v danom kalendárnom roku, a to vrátane hodín, ktoré by zamestnanec odpracoval pre toho istého zamestnávateľa na základe inej dohody o pracovnej činnosti. Súčasne však platí, že priemerný týždenný pracovný čas za dobu trvania dohody nebude môcť presiahnuť 40 hodín v rámci maximálne štyroch mesiacoch.

Dohode na atraktivite pridáva výnimka z platenia poistného na starobné poistenie a poistenie v nezamestnanosti v podobe odvodovej odpočítateľnej položky vo výške 50 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve spred dvoch rokov. Jej hodnota bude v roku 2023 predstavovať 605,50 €

V prípade, že sezónny zamestnanec dosiahne mesačný príjem nižší alebo rovný tejto odvodovej odpočítateľnej položke, nebude on ani zamestnávateľ platiť poistné na poistenie v nezamestnanosti a starobné poistenie. Ak ale zamestnanec dosiahne mesačný príjem v sume vyššej, ako je stanovená odvodová odpočítateľná položka, starobné poistenie a poistenie v nezamestnanosti budú platiť obaja, no iba zo sumy rozdielu medzi dosiahnutým mesačným príjmom a odvodovou odpočítateľnou položkou. V každom prípade však sezónny pracovník a zamestnávateľ budú z tohto príjmu platiť poistné na nemocenské poistenie a poistné na invalidné poistenie a zamestnávateľ aj poistné na úrazové poistenie, poistné na garančné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity.

Aby sa predišlo chaosu pri nahlasovaní a odhlasovaní v Sociálnej poisťovni, bez ohľadu na výšku príjmu a možnosti uplatnenia odpočítateľnej položky, bude sezónny pracovník poistený na všetky typy poistenia.

S výhodami tejto dohody sú však spojené aj jej nevýhody:

  • dohodárovi za tie obdobia, v ktorých sa poistné nebude platiť, nevzniká nárok na starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, pozostalostné dôchodky a tiež na dávku v nezamestnanosti.
  • dohodu túto letnú sezónu zamestnávatelia ešte nevyužijú, pretože jej účinnosť je až od 1. januára 2023.

Schválené znenie si môžete pozrieť tu.