Cieľom návrhu zákona je umožniť zjednodušeným spôsobom založiť spoločnosť s ručením obmedzeným prostredníctvom štandardizovaného vzoru formulára za splnenia zákonných podmienok. 

Predpokladom používania pripraveného vzoru spoločenskej zmluvy je zavedenie interaktívneho sprievodcu cez jednotlivé kroky prípravy takejto spoločenskej zmluvy. Pre uvedený spôsob založenia spoločnosti s ručením obmedzeným bude zavedená nová elektronická služba obchodného registra na zápis údajov do obchodného registra využitím štruktúrovaných údajov zo spoločenskej zmluvy vypracovanej pomocou vzoru.

Návrhom zákona sa zavádza aj zoznam voľných živností, pričom ak zakladatelia budú postupovať zjednodušeným spôsobom založenia a zapísania do obchodného registra, vznikne živnostenské oprávnenie automaticky zápisom do obchodného registra. Pri takomto spôsobe založenia nebude potrebné pred zápisom do obchodného registra žiadať živnostenský úrad o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení. Pri prvozápise však bude počet voľných živností obmedzený na maximálny počet desiatich voľných živností.

Po splnení zákonných podmienok budú vedieť zakladatelia založiť a aj zapísať spoločnosť s ručením obmedzeným do obchodného registra online v rámci jedného registrového konania. Na takéto registrové konanie bude v zmysle novely výlučne príslušný Okresný súd Žilina.

Dátum účinnosti sa navrhuje k 1. januáru 2023.

Takúto novelu Obchodného zákonníka vítame, pretože bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, ako aj informatizáciu spoločnosti. Zároveň sa domnievame, že novela môže prispieť k zvýšeniu právnej istoty pri strate obchodných príležitostí z dôvodu prieťahov pri zakladaní spoločnosti alebo nejasných postupov pri zakladaní spoločnosti.