Už aj Vám sa stalo, že Váš dlžník (s.r.o.) nemá na úhradu Vašej pohľadávky a jeho majiteľ si pritom ďalej užíva „svoj“ majetok? Bohužiaľ u nás nič neobvyklé. Mnohí menší podnikatelia si totiž stále neuvedomujú alebo nechcú uvedomiť, aký je rozdiel medzi majetkom spoločníka a majetkom spoločnosti. Ako to teda je?

Pojem obchodný majetok spoločnosti zahŕňa všetky veci, ku ktorým má spoločnosť vlastnícke právo, pohľadávky zo záväzkových vzťahov, iné majetkové práva (napr. právo na využitie priemyselného vzoru, vynálezu ochrannej známky a podobne), ako aj peniazmi oceniteľné iné hodnoty (napr. goodwill, know-how a podobne).

Naproti tomu, majetkom spoločníka v spoločnosti je výhradne obchodný podiel, ktorý predstavuje majetkové a nemajetkové práva a povinnosti spoločníka v spoločnosti a tomu zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Ak nemá spoločnosť prostriedky na úhradu svojich obchodných záväzkov, nemôže si jej konateľ/spoločník len tak (bez zodpovedajúceho protiplnenia) previesť majetok na seba alebo na inú spriaznenú osobu. Majetok spoločnosti totiž slúži na uspokojenie veriteľov a až následne, ak ešte dáky ostane, na rozdelenie medzi spoločníkov.

Na obranu voči takýmto nepoctivým praktikám majú veritelia viacero právnych prostriedkov, či už v rámci civilného procesu (od návrhu na neodkladné opatrenie až po žalobu o náhradu škody voči konateľovi) alebo konkurzného konania, až po právne kroky v rámci trestného konania. Stratégiu postupu je najlepšie ušiť na mieru podľa okolností prípadu.

Podnikanie vo forme spoločnosti s ručením obmedzením síce pre spoločníka znamená jeho obmedzené ručenie za záväzky spoločnosti, neznamená však, že by sa tým obmedzila aj jeho zodpovednosť za protiprávne konanie.