Podľa nedávneho rozhodnutia Súdneho dvora EÚ prístup širokej verejnosti k informáciám o konečných užívateľoch výhod predstavuje závažný zásah do základných práv na súkromný život a ochranu osobných údajov, ktoré sú zakotvené v článkoch 7 a 8 Charty. Sprístupnené informácie totiž umožňujú potenciálne neobmedzenému počtu osôb, aby sa informovali o materiálnej a finančnej situácii konečného užívateľa výhod. Okrem toho potenciálne dôsledky pre dotknuté osoby vyplývajúce z prípadného zneužitia ich osobných údajov zhoršuje skutočnosť, že tieto údaje môžu byť po sprístupnení širokej verejnosti nielen voľné prístupné, ale aj uchovávané a šírené.

Súdny dvor EÚ konštatoval, že zásah, ktorý toto opatrenie spôsobuje, nie je ani obmedzený na to, čo je striktne nevyhnutné, ani primeraný sledovanému cieľu. Režim zavedený smernicou proti praniu špinavých peňazí predstavuje podstatne závažnejší zásah do základných práv zaručených v článkoch 7 a 8 Charty, bez toho, aby toto zhoršenie bolo vyvážené prípadnými prínosmi, pokiaľ ide o boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.