Parlament schválil vládny návrh novely Obchodného zákonníka, ktorý okrem iného prináša prísnejšie podmienky zakladania spoločností s ručením obmedzeným a nakladania s ich obchodnými podielmi.

Aktuálne spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť osoba, ktorá je vedená v zozname daňových dlžníkov alebo má evidované nedoplatky na poistnom na sociálne zabezpečenie, pokiaľ jej príslušné inštitúcie neudelia súhlas. Po novom by spoločnosť s ručením obmedzeným nemala mať možnosť založiť už ani osoba, ktorá je vedená ako povinná v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie. 

Okrem toho, že osoba s exekúciou nebude oprávnená založiť novú s.r.o., nebude môcť ani nadobúdať či prevádzať obchodné podiely v už existujúcich s.r.o.

Uvedená zmena by podľa navrhovateľa mala predstavovať podporný mechanizmus k už existujúcej povinnosti dlžníka vyplývajúcej z exekučného poriadku, obmedziť po doručení upovedomenia o začatí exekúcie svoju činnosť na uskutočňovanie len bežných úkonov. Rovnako by mala prispieť aj k ozdraveniu podnikateľského prostredia tým, že zabráni podvodným prevodom obchodných podielov na tzv. biele kone, ktorými sú často nemajetní ľudia, od ktorých nie je možné nič vymôcť. 

Vyššie uvedený princíp by sa mal aplikovať aj na výkon funkcie štatutárneho orgánu s.r.o. Do funkcie konateľa nebude môcť byť menovaná osoba s exekúciou. Zákonodarca odôvodňuje túto požiadavku tým, že ak osoba nie je schopná hospodárne a efektívne nakladať so svojím vlastným majetkom, pravdepodobne nebude schopná hospodárne a efektívne nakladať ani s majetkom spoločnosti.

Podľa navrhovanej novely musí priamo registrový súd z úradnej povinnosti skúmať, či osoba spoločníka alebo konateľa je alebo nie je vedená v registri poverení na vykonanie exekúcie. Ak bude šetrenie pozitívne, registrový súd návrh na zápis odmietne.

Novela sa nezaoberá povahou exekúcie. Môže preto ísť o exekúciu akejkoľvek, a to aj minimálnej hodnoty, prípadne exekúciu spôsobenou nedbanlivosťou dlžníka, o ktorej ani nemusel mať vedomosť.

Ako sa už stalo zvykom, zmena prinesie viac administratívy a obmedzení pre poctivých podnikateľov v dôsledku snahy vysporiadať sa s tými nepoctivými.