Sme síce na sklonku aktuálneho volebného obdobia, no napriek tomu (či práve preto?) vláda a naši zákonodarcovia vo veľkom rozdávajú ako zo štátneho, tak i z vreciek zamestnávateľov. Nižšie ponúkame prehľad významných legislatívnych zmien, ktoré sa dotýkajú najmä pracovného práva.

Implementácia Smernice 2018/957, ktorou sa mení smernica 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb

Súvisiaca novela Zákonníka práce prinesie na jednej strane najmä lepšie pracovné podmienky pre pracovníkov z ekonomicky slabších krajín a na strane druhej väčšie náklady pre zamestnávateľov, ktorí prostredníctvom svojich zamestnancov cezhranične poskytujú svoje služby. S účinnosťou od 30. júla 2020 bude mať zamestnanec vyslaný pracovať na Slovensko garantovanú aplikáciu našich ustanovení pracovno-právnych predpisov. Medzi tieto pribudnú najmä podmienky ubytovania, ktoré zamestnávateľ poskytuje zamestnancom mimo svojho obvyklého miesta výkonu práce a cestovné náhrady. Pri vyslaní nad 12, resp. 18 mesiacov sa však bude uplatňovať Zákonník práce takmer ako celok, výnimiek bude len pár.

Viac na túto tému sa dočítate v článku od zakladajúceho partnera našej advokátskej kancelárie, Dušana Nitschneidera: https://www.epravo.sk/top/clanky/boj-proti-socialnemu-dumpingu-pokracuje-4593.html

Relevantné ustanovenie Zákonníka práce účinné od 30. júla 2020 ponúkame tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/311/20200730.html#paragraf-5.odsek-2

Po rekreačných poukazoch pribudnú aj športové poukazy 

Ďalšia novela Zákonníka práce nadobúda účinnosť už prvým dňom roka 2020 a zamestnávateľom dáva možnosť prispieť zamestnancovi na športovú činnosť jeho dieťaťa. Na tento príspevok však nebude mať zamestnanec právny nárok, zamestnávateľ ho bude poskytovať na báze dobrovoľnosti. Príspevok bude možné poskytnúť len zamestnancovi, ktorý pracuje na základe pracovnej zmluvy (v pracovnom pomere), jeho pracovný pomer trvá nepretržite najmenej dva roky a zamestnanec musí zároveň predložiť účtovný doklad vystavený oprávnenou osobou (ktorou je registrovaná športová organizácia) do 30 dní odo dňa jeho vystavenia. O príspevok musí zamestnanec požiadať a je limitovaný na 55 % oprávnených výdavkov, najviac však na sumu 275 EUR za kalendárny rok.

Príspevok na rekreáciu bude zároveň daňový výdavkom – viď odkaz na zákon o dani z príjmov účinný odo dňa 1.1.2020: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/20200101.html#paragraf-19.odsek-2.pismeno-c.bod-5)

Poslanci sa snažili aj o to, aby sa povinnosť zamestnávateľa poskytovať známe rekreačné poukazy vzťahovala na všetkých zamestnávateľov, nielen na zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú viac ako 49 zamestnancov. Tento návrh však poslancom v pléne neprešiel.

Výška minimálne mzdy na rok 2020 a zmena spôsobu určovania minimálnej mzdy

Nariadením vlády č. 324/2019 Z. z. bola ustanovená suma hrubej mesačnej a hodinovej minimálnej mzdy na rok 2020. Mesačná mzda zamestnanca bude predstavovať 580 EUR a hodinová mzda bude predstavovať 3,333 EUR za každú odpracovanú hodinu. Pri mesačnej mzde ide o nárast o 60 € pričom pri hodinovej mzde ide o nárast o 0,344 EUR.

Link na Nariadenie vlády č. 324/2019 Z. z.: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/324/20200101

Medziročné zvýšenie minimálnej mzdy zo strany vlády je pomerne výrazné, no nejde o jedinú veľkú zmenu, ktorá sa dotýka minimálnej mzdy. Vyššie spomínané nariadenie vlády upravujúce minimálnu mzdu bude na najbližšie roky pravdepodobné posledné.

V Národnej rade bol totiž schválený poslanecký návrh zákona, pod ktorý sa podpísali všetci traja najvyšší ústavní činitelia. Poslanci tak prekvapivo hladko dosiali zmenu postupu určovania minimálnej mzdy od roku 2021 a túto výsadu odobrali vláde. Po novom platí, že o úprave sumy mesačnej minimálnej mzdy rozhodujú zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov. Nimi dohodnutá suma mesačnej minimálnej mzdy  sa iba oznámi Ministerstvu práce, sociálnych veci a rodiny.

Ak sa im však dohodu nepodarí dosiahnuť, budú musieť svoje návrhy minimálnej mzdy prebrať s Hospodárskou a sociálnou radou SR. Cieľom týchto rokovaní je opäť dosiahnutie dohody medzi tzv. sociálnymi partermi.

Pokiaľ sa dohoda nepodarí dosiahnuť ani za asistencie Hospodárskej a sociálnej rady SR, tak platí, že mesačná minimálna mzda bude určená podľa zákona, a to ako 60 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v SR z pred dvoch rokov.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/375/20200101

Výpomoc manžela, súrodenca či príbuzného v priamom rade nebude považované za nelegálne zamestnávanie, resp. nelegálnu prácu

Novela zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní stanovuje, že v prípade ak podnikateľovi alebo jedno-osobovej spoločnosti s ručením obmedzením (v ktorej spoločníkom je fyzická osoba) vypomáha príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel tejto fyzickej osoby alebo tohto spoločníka, tak nejde ani o nelegálnu prácu ani o nelegálne zamestnávanie.

Treba však dávať pozor na to, aby pracujúca osoba bola buď (i) študentom do 26 rokov, alebo bola (ii) dôchodkovo poistená, alebo išlo o osobu, (iii) ktorá dôchodok už poberá. Nemusí ísť pritom len o dôchodok starobný, ale môže ísť aj o dôchodok invalidný, výsluhový, sirotský či vdovský alebo vdovecký. Tieto zmeny budú takisto účinné od 1.1.2020.

5 týždňov dovolenky pre zamestnancov mladších ako 33 rokov. Títo sa však musia trvalo starať o dieťa

Tak ako väčšina vyššie spomínaných legislatívnych zmien, aj táto sa pre zamestnanca nesie v pozitívnom duchu. Na záver možno už len dodať, že zamestnávatelia podobné zmeny nevnímajú až tak pozitívne. Po posledných skúsenostiach s rekreačnými poukazmi je im totiž jasné, že ich administratívna podpora bude zažívať krušné časy a náklady na zamestnávanie sa tiež zvýšia.