Zostavovanie účtovnej závierky v súlade so zákonom o účtovníctve a jej následné ukladanie do zbierky listín Obchodného registra v zmysle Obchodného zákonníka je základnou povinnosťou každej obchodnej spoločnosti.

Ano, účtovná závierka sa ukladá aj do registra účtovných závierok, o tom nižšie...

Nesplnenie si povinnosti, ktorá vyplýva zo zákona o účtovníctve – nezostavenie účtovnej závierky – predstavuje správny delikt. Tento správny delikt sankcionuje daňový úrad a uložená pokuta sa môže vyšplhať až do výšky 3.000.000 EUR.

No neuloženie už zostavenej účtovnej závierky do zbierky listín môže viesť až k rozhodnutiu súdu o zrušení spoločnosti. Podľa právnej úpravy platnej a účinnej do konca septembra 2020, o zrušení spoločnosti rozhodne súd na návrh (i) štátneho orgánu, (ii) na návrh osoby, ktorá osvedčí právny záujem, alebo aj (iii) z vlastného podnetu, ak spoločnosť nesplnila povinnosť uložiť do zbierky listín účtovnú závierku za najmenej dve účtovné obdobia nasledujúce po sebe. 

Platí, a aj po novele Obchodného zákonníka bude platiť, že každá spoločnosť  je povinná uložiť účtovnú závierku do obchodného registra najneskôr do 9 mesiacov od jej zostavenia. V súvislosti s blížiacou sa účinnosťou veľkej novely Obchodného zákonníka sa však táto povinnosť výrazne sprísni. Už od 1. októbra 2020 súd aj bez návrhu kohokoľvek rozhodne o zrušení spoločnosti, ak bude spoločnosť v omeškaní s plnením svojej povinnosti o viac ako šesť mesiacov.

Príklad: Riadne účtovné závierky za účtovné obdobie roku 2019, zostavené k 31. decembru 2019, je do zbierky listín Obchodného registra potrebné uložiť do 30. septembra 2020. Pokiaľ spoločnosť zanedbá túto svoju povinnosť a účtovnú závierku do zbierky listín neuloží do 31. marca 2021, tak súd sám rozhodne, že spoločnosť sa ruší. 

V zmysle zákona o účtovníctve je účtovnú závierku nutné uložiť aj do registra účtovných závierok. Na túto právnu normu Obchodný zákonník odkazuje a stanovuje, že povinnosť uložiť účtovnú závierku do zbierky listín obchodného registra sa považuje za splnenú uložením účtovnej závierky v registri účtovných závierok.

Toto pravidlo ostáva platné aj naďalej a preto je pre spoločnosť dôležité odsledovať si, aby bola účtovná závierka po jej zostavení a schválení bez zbytočného odkladu uložená do registra účtovných závierok. Pokiaľ bude tento postup dodržaný, nie je potrebné dokument osobitne ukladať aj do zbierky listín. 

Kľúčové je, aby si spoločnosť plnila svoje povinnosti voči daňovému úradu, predovšetkým aby podávala včas daňové priznanie. Ak je daňové priznanie podané včas, nie je nutné si robiť starosti, nakoľko spoločnosti priamo do Registra účtovných závierok nepredkladajú žiadne dokumenty. Spôsob predloženia dokumentov do registra je opísaný v § 23b zákona o účtovníctve. (i) Dokumenty vyhotovené v listinnej podobe sa doručujú daňovému úradu, ktorý ich prevedie do elektronickej podoby a následne postúpi do registra účtovných závierok. (ii) Dokumenty vyhotovené v elektronickej podobe sa doručujú prostredníctvom portálu finančnej správy. 

Odchýlky v súvislosti s koronakrízou.

Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie sa lehota na uloženie účtovnej závierky považuje za dodržanú, ak spoločnosť zmeškané povinnosti splní do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, alebo do uplynutia lehoty na dodanie daňového priznania, a to podľa toho, ktorá z lehôt uplynie skôr.