Od 1. októbra 2020 vstupuje do účinnosti novela Obchodného zákonníka č. 390/2019 Z. z., ktorá okrem iného vkladá do Obchodného zákonníka aj nové ustanovenie § 68c. Týmto sa snaží obmedziť možné riziko zníženia rozsahu uspokojenia nárokov veriteľov v čase od zrušenia spoločnosti do jej vstupu do likvidácie, t.j. zápisu likvidátora spoločnosti do obchodného registra.

Od zrušenia spoločnosti do jej vstupu do likvidácie bude podliehať nakladanie s majetkom spoločnosti, ktorého hodnota presahuje 10 % hodnoty základného imania spoločnosti, oceneniu znaleckým posudkom a schváleniu najvyšším orgánom spoločnosti. Právny úkon, ktorým dochádza k nakladaniu s majetkom podľa prvej vety, nemôže nadobudnúť účinnosť skôr, ako bude uložený spolu so znaleckým posudkom v zbierke listín obchodného registra.

Tento osobitný režim nakladania s majetkom spoločnosti v čase od jej zrušenia do jej vstupu do likvidácie je vo svojej podstate inšpirovaný úpravou transakcií s konfliktom záujmov  upravenom v § 59a a úpravou významných obchodných transakcií v § 220ga a nasl. Obchodného zákonníka. Na rozdiel od uvedených ustanovení však nakladanie s majetkom spoločnosti v predmetnom medziobdobí nie je limitované len na transakcie so spriaznenými osobami. Rozdielom je aj to, že toto obmedzenie sa bude vzťahovať bez rozdielu na všetky právne formy spoločnosti, ktoré Obchodný zákonník rozoznáva.

V prípade, že v medziobdobí medzi zrušením spoločnosti a jej vstupom do likvidácie dôjde k odlivu majetku zo spoločnosti, a to či už v podobe poskytnutia plnenia alebo zábezpeky, bez splnenia novo stanovených povinností, tento sa musí spoločnosti vrátiť podľa zásad o bezdôvodnom obohatení.

Členovia štatutárneho orgánu, ktorí vykonávali funkciu v čase poskytnutia plnenia alebo zábezpeky, ručia spoločne a nerozdielne za jeho vrátenie. Spolu s nimi ručia tí, ktorí vykonávali funkciu člena štatutárneho orgánu v období, v ktorom spoločnosť nárok na vrátenie plnenia alebo zábezpeky neuplatňovala a o tejto povinnosti s prihliadnutím na všetky okolnosti vedeli alebo mohli vedieť.

Uvedená úprava by tak mala posilniť postavenie veriteľov zrušovaných spoločností a v neposlednom rade aj motivovať tieto spoločnosti k efektívnemu konaniu, ktoré povedie k včasnému zápisu osoby likvidátora do obchodného registra.