Od 1. januára 2021 je účinný nový zákon č. 421/2020 Z. z. o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach (ďalej len „Zákon“), ktorý zakotvuje na Slovensku doposiaľ neupravenú dočasnú formu ochrany podnikateľov pred úpadkom. 

Zákon do veľkej miery prevzal úpravu „mimoriadneho moratória" prijatú v rámci lex corona (zákon č. 62/2020 Z.z.), pričom odstránil podmienku príčinnej súvislosti vzniku ťažkostí podnikateľa s pandémiou COVID-19, a tým rozšíril okruh podnikateľov, ktorí budú môcť dočasnú ochranu využiť.

Ak podnikateľ získa dočasnú ochranu, bude počas doby jej trvania chránený pred:

a) vyhlásením konkurzu na jeho majetok (aktívna aj pasívna konkurzná imunita), 

b) výkonom súdnych rozhodnutí alebo exekúcie pohľadávok vzniknutých pred poskytnutím dočasnej ochrany, 

c) výkonom zabezpečovacieho práva pre pohľadávky, ktoré vznikli pred poskytnutím dočasnej ochrany,

d) započítaním pohľadávok, ktoré vznikli počas trvania dočasnej ochrany podnikateľa s pohľadávkami vzniknutými pred dočasnou ochranou, a

e) ukončením zmluvného vzťahu zmluvným partnerom z dôvodu omeškania podnikateľa s plnením, ktoré vzniklo pred poskytnutím dočasnej ochrany.

Dočasná ochrana podnikateľov predstavuje doposiaľ chýbajúci ochranný inštitút v našej jurisdikcii. Získanie tejto ochrany však nemusí byť pre podnikateľov vôbec jednoduché. Dočasnú ochranu v zmysle Zákona udelí podnikateľovi súd na základe jeho žiadosti. Na to, aby podnikateľ získal dočasnú ochranu, musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

a) je oprávnený podať žiadosť (je podnikateľom s hlavným centrom záujmu v SR), a podaním žiadosti sleduje Zákonom stanovený účel, ktorým je pokračovanie v podnikaní, zlepšenie platobnej schopnosti, zabránenie straty pracovných miest, či know-how,

b) s dočasnou ochranou súhlasí nadpolovičná väčšina jeho veriteľov počítaná podľa výšky ich pohľadávok,

c) nie sú mu známe dôvody na jeho zrušenie,

d) v čase podania žiadosti nemá povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu,

e) vo vzťahu k nemu nepôsobia účinky začatia konkurzného konania, vyhlásenia konkurzu, začatia reštrukturalizačného konania alebo povolenia reštrukturalizácie,

f) vo vzťahu k nemu neprebieha exekučné konanie alebo obdobné vykonávacie konanie pre uspokojenie nároku z prevádzky podniku,

g) vo vzťahu k jeho podniku, veci, právu alebo inej majetkovej hodnote patriacej k podniku nebol začatý výkon záložného práva,

h) v posledných 12 mesiacoch pred podaním žiadosti nerozdelil zisk alebo iné vlastné zdroje,

i) v posledných 12 mesiacoch pred podaním žiadosti neurobil opatrenia ohrozujúce finančnú stabilitu jeho podniku,

j) vedie riadne účtovníctvo a neporušuje povinnosť podľa § 40 ods. 2 alebo ods. 4 Obchodného zákonníka,

k) v posledných 48 mesiacoch nebol v dočasnej ochrane, a

l)  je zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

Napriek tomu (či práve preto), že Zákon stanoví striktné podmienky pre získanie dočasnej ochrany, preukazovanie ich splnenia uľahčuje tým, že k žiadosti vyžaduje len vyhlásenie podnikateľa o tom, že spĺňa podmienky udelenia dočasnej ochrany.

Udelením dočasnej ochrany nie je pre podnikateľa všetko „vybavené". Podnikateľ je totiž povinný počas doby trvania dočasnej ochrany plniť povinnosti a rešpektovať obmedzenia vyplývajúce zo Zákona, ako je napríklad povinnosť podnikateľa pod dočasnou ochranou uprednostniť spoločný záujem veriteľov; zákaz rozdelenia zisku a iných vlastných zdrojov; zákaz vrátenia úveru alebo obdobného plnenia, na ktoré sa spriaznenej osobe zaviazal pred poskytnutím dočasnej ochrany; či zákaz nakladania s majetkovou podstatou podniku. 

Dočasná ochrana sa udeľuje na dobu 3 mesiacov s tým, že môže byť predĺžená o ďalšie 3 mesiace.

Je zrejme správne, aby mali podnikatelia možnosť včas zatiahnuť záchrannú brzdu prostredníctvom dočasnej ochrany. Či však zvolená forma prispeje k ozdraveniu podnikateľského prostredia na Slovensku, alebo naopak spustí nežiadúci domino efekt splatných pohľadávok a ďalšie preťaženie súdov, ukážu najbližšie mesiace.