V súvislosti s prebiehajúcou vojnou na Ukrajine a množiacimi sa dezinformáciami a propagandou najmä prostredníctvom internetu, bola s účinnosťou od 26. februára 2022 prijatá novela zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle ktorej je Národný bezpečnostný úrad (ďalej len „NBÚ“) oprávnený blokovať infraštruktúry obsahujúce škodlivý obsah a/alebo škodlivú aktivitu, ktoré predstavujú hrozbu pre ich konečného užívateľa. 

NBÚ pri blokovaní však musí postupovať veľmi citlivo, v súlade s pravidlami blokovania stanovenými zákonom a zároveň musí dbať na to, aby takéto odstránenie neželaného obsahu z internetu bolo účinné, účelné a primerané vo vzťahu k možným rizikám spojeným s blokovaním. 

NBÚ je po internom šetrení povinný vo svojom rozhodnutí o blokovaní konkrétnej infraštruktúry najmä (okrem iného): i) identifikovať osobu, ktorá prevádzkuje infraštruktúru, na ktorej je blokovanie potrebné vykonať, ii) identifikovať škodlivý obsah alebo škodlivú aktivitu, iii) uviesť dôvod jej blokovania, iv) spôsob výkonu blokovania a v) lehotu na vykonanie blokovania, trvanie blokovania, ako aj možnosti jej odblokovania.

Tieto kompetencie NBÚ sú však časovo obmedzené a o blokovaní škodlivého obsahu alebo škodlivej aktivity možno rozhodnúť len s platnosťou do 30. júna 2022. 

Celé znenie novely nájdete tu.