Medzi opatrenia patrí oslobodenie od daní a sociálnych odvodov pre zamestnanecké bonusy z podielu na zisku zamestnávateľa a práce nadčas zamestnancov pracujúcich na kratšie úväzky, zvýšenie oslobodenia od daní príspevkov na dopravu a stravných poukážok poskytovaných zamestnávateľmi, ako aj skrátenie lehoty na začatie vyjednávania miezd v rámci kolektívnych vyjednávaní.