Tento zákon má predstavovať ucelenú a komplexnú právnu úpravu najmä v oblasti splynutí, zlúčení, rozdelení, ale aj zmien právnej formy spoločností a ich cezhraničných alternatív. Dochádza tak k rozšíreniu doterajšej právnej úpravy, ktorá bola do novely obsiahnutá v zákone č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník).

Tento zákon zavedie okrem iného aj novú terminológiu, ako napríklad pojem odštiepenie, cezhraničné rozdelenie alebo cezhraničná zmena právnej formy.

Úplné znenie zákona nájdete tu.