Od 1.11.2023 bude účinná novela zákona o obchodnom registri. Novela umožní, aby zápisy údajov do obchodného registra na základe žiadosti navrhovateľa vykonal ktorýkoľvek notár (registrátor). 

Ak sa navrhovateľ rozhodne na podanie tejto žiadosti splnomocniť inú osobu, bude ňou môcť byť výlučne advokát, notár alebo fyzická osoba, ktorá je zamestnancom navrhovateľa alebo zamestnancom právnickej osoby, ktorá je s navrhovateľom majetkovo alebo personálne prepojená. Inej osobe plnomocenstvo udeliť nebude možné.

V prípade nesplnenia podmienok ustanovených zákonom na predmetný zápis (napr. ak je návrh na zápis neúplný alebo návrh podala neoprávnená osoba), notár zápis nevykoná. Proti nevykonaniu zápisu nebude prípustný opravný prostriedok. Navrhovateľ však stále bude mať možnosť podať návrh „klasickou formou“ príslušnému registrovému súdu.

Úplné znenie novely zákona o obchodnom registri nájdete tu.