Konateľ spoločnosti je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov. Konatelia si však často svoju zodpovednosť neuvedomujú a dostávajú sa do omeškania s plnením svojich povinností, a to vrátane povinností voči finančnej správe. 

Následkom neplnenia povinností konateľa môže byť nielen civilná či trestnoprávna zodpovednosť, ale aj postih vo forme „rozhodnutia o vylúčení“, ktorý umožňuje súdu alebo štátnemu orgánu vylúčiť štatutárny orgán z tejto funkcie.

Špecifickú možnosť vylúčenia štatutárneho orgánu z funkcie, a to až na tri roky, upravuje Daňový poriadok.  Ten určuje dva prípady, v ktorých môže finančná správa, ako správca dane, vydať rozhodnutie o vylúčení. Jedná sa o prípady, kedy daňový subjekt:

  • mal ukončenú daňovú kontrolu dňom zániku nároku na vrátenie nadmerného odpočtu v zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty a má daňový nedoplatok a nedoplatok na inom peňažnom plnení v úhrne aspoň 5 000 eur viac ako jeden rok, alebo
  • podal daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie a daňová kontrola oprávnenosti nároku podľa zákona o dani z pridanej hodnoty týkajúca sa tohto zdaňovacieho obdobia bola ukončená dňom zániku nároku na vrátenie nadmerného odpočtu.

Finančná správa tento inštitút často uplatňuje aj v praxi, o čom svedčí počet vydaných rozhodnutí o vylúčení fyzických osôb. Podľa údajov z finančnej správy od roku 2022 počet vydaných rozhodnutí prekročil číslo 140 a celkový počet spoločností, v ktorých boli štatutári vylúčení, číslo 550.