Bez pochýb, vážnym problémom slovenského podnikateľského prostredia je zlá platobná disciplína podnikateľov a s tým súvisiaca hrozba druhotnej platobnej neschopnosti. Týmto javom sú, prirodzene, najviac ohrození tí, ktorí majú slabšiu vyjednávaciu pozíciu a menšie možnosti právnej obrany, väčšinou malé obchodné spoločnosti a živnostníci.

Tento problém sa podujali riešiť poslanci v návrhu novely Obchodného zákonníka, ktorá si kladie za cieľ zamedziť uprednostňovaniu „veľkých hráčov“ pred malými podnikateľmi. Navrhujú zaviesť dva súvisiace mechanizmy:

  • Doplniť povinnosť podnikateľa plniť peňažné záväzky veriteľom z dodania tovaru alebo poskytnutia služby v poradí podľa lehoty ich splatnosti do piateho odseku § 340a Obchodného zákonníka.
  • Zaviesť verejnoprávnu povinnosť podnikateľov informovať registrový súd alebo živnostenský úrad o počte dní omeškania s platbami za faktúry alebo iné peňažné záväzky k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, a to do piatich pracovných dní po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca.

V prípade porušenia oznamovacej povinnosti vo vzťahu k registrovému súdu by mala podnikateľom hroziť pokuta vo výške 3.310 EUR. Podnikatelia – živnostníci by boli vystavení hrozbe pokuty do 663 EUR.

V súčasnej podobe návrh nielenže opomína význam a ochranu obchodného tajomstva a neúmerne, priam giganticky, administratívne zaťažuje podnikateľov, registrové súdy i živnostenské úrady, ale zároveň ani nie je spôsobilý splniť svoj primárny cieľ, a to zamedziť znevýhodňovaniu menších podnikateľov.

V prvom rade, veriteľ nemá ako zistiť, či jeho obchodný partner neuprednostnil v úhrade faktúry iného veriteľa, ktorého pohľadávka je splatná neskôr. Ak by sa aj takáto informácia k nemu dostala, žiadnym spôsobom to neposilní jeho právo na včasné a riadne splnenie pohľadávky.

Navrhovaný verejnoprávny mechanizmus pravidelného oznamovania omeškaných platieb taktiež nie je schopný vynucovať splnenie povinnosti podnikateľa platiť faktúry v poradí podľa času ich splatnosti, keďže zákon neukladá sankciu za uprednostnenie neskôr splatnej faktúry, ale len za porušenie notifikačnej povinnosti.

Ak by sme si aj predstavili, že navrhované riešenie by bolo funkčné, t.j. právne vymáhateľné, a zároveň by zohľadňovalo potrebu ochrany obchodného tajomstva, je namieste sa pýtať, či by štát mal takýmto spôsobom autoritatívne zasahovať do tejto sféry.

Síce snaha sa cení, ale ako povedal Descartes, nestačí mať dobrý úmysel, je potrebné mať aj správne uvažovanie.