S blížiacimi sa parlamentnými voľbami sa zostruje politický súboj a voliči sú zahlcovaní billboardmi, letákmi či volebnými spotmi. Výraznú, prevažne negatívnu, publicitu získalo video Roberta Fica, v ktorom kára opozičných politikov ako deti v škôlke. Ako sa však "bez mučenia" priznal, podobné video už bolo použité pred niekoľkými rokmi v zahraničí. 

Pôvodné video vytvorila známa agentúra Shaviv Strategy & Campaigns v rámci kampane súčasného izraelského predsedu vlády Benjamina Netanjahu. Podľa medializovaných informácií daná agentúra zvažuje podniknutie príslušných právnych krokov.  Ak bude žaloba podaná, súd sa bude musieť zaoberať otázkou, či a v akej miere chráni autorský zákon koncept.

Aktuálny autorský zákon rovnako ako zákony z rokov 1997 a 2003, výslovne vylučuje koncept spod autorskoprávnej ochrany. Koncept je vylúčený spolu s myšlienkou, spôsobom, systémom, metódou, princípom, objavom či informáciami, ktoré nepožívajú autorskoprávnu ochranu z dôvodu, že nespĺňajú znaky diela. Ochrana je poskytovaná len ich vonkajšiemu, zmyslami vnímateľnému vyjadreniu, a aj to len za predpokladu, že sú jedinečným výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora a spadajú do oblasti literatúry, umenia alebo vedy.

Keď si vyhľadáme pojem koncept v slovníku súčasného slovenského jazyka, ako najčastejší význam slova sa spomína prvotné, predbežné spracovanie textu, kresby a pod., ktoré možno ešte meniť a upravovať, resp. náčrt. Z tohto by sa dalo vyvodiť, že koncept ako rozpracované, nehotové dielo nepožíva autorskoprávnu ochranu.

Na druhej strane autorský zákon výslovne stanovuje, že autorské právo vzniká okamihom, keď je dielo objektívne vyjadrené v podobe vnímateľnej zmyslami, a to bez ohľadu na mieru jeho dokončenia.

Existuje tu teda konflikt, medzi najčastejším významom slova koncept (náčrt, nehotové dielo) a zvyšnými časťami autorského zákona. Pojem koncept, evidentne, nezapadá k ostatným pojmom, spolu s ktorými je vylúčený z autorskoprávnej ochrany.

Ako teda treba vykladať pojem koncept na účely autorského zákona? Čo je chránené a čo, naopak, z ochrany vylúčené?

Ustanovenie, ktoré vylučuje koncept spod autorskoprávnej ochrany, a ktoré sa kopíruje zo zákona do zákona posledných 20 rokov, sa nápadne podobá na § 102 písm. b) amerického autorského zákona. Inšpirácia cudzou právnou úpravou je úplne v poriadku, problémom však je, ak sa táto cudzia právna úprava nevhodne preloží. V americkom zákone sa používa slovo „concept“, ktoré síce foneticky znie podobne ako slovenský pojem "koncept", zvyčajne sa však prekladá ako princíp, myšlienka, teória, plán.  Význam slova "concept" sa teda prekrýva s ostatnými zložkami negatívnej definície autorského diela, pričom so sebou nenesie významové zafarbenie slovenského slova koncept (ktoré sa v angličtine označuje najčastejšie ako „draft“).

Túto situáciu spôsobenú nevhodným doslovným prekladom možno riešiť výkladom, v ktorom zvýrazníme menej častý význam slova koncept ako koncepciu, teda ucelenú sústavu názorov, spôsob nazerania, a zároveň z dôvodu ochrany účelu zákona vylúčime z pojmu koncept významy ako náčrt, nehotové dielo. 

Treba si teda zapamätať, že nie je koncept ako koncept, k niektorým konceptom možno mať autorské práva a tie treba rešpektovať.

Právomoc rozhodnúť, či v prípade daného volebného spotu došlo k porušeniu autorských práv ku konceptu, prináleží súdu. Priznanie však v tomto prípade bude skôr priťažujúcou okolnosťou.