Včera, 2.4.2020 schválil parlament novelu Zákonníka práce, ktorou zaviedol do jeho znenia ustanovenie §250b. Predmetné ustanovenie uvádza odchýlky od zvyšku ustanovení Zákonníka práce pre obdobie mimoriadnej situácie. Pre porovnanie úpravy, ktorá je platná v bežnom živote a úpravy, ktorá platí teraz v čase mimoriadnej situácie spôsobenej korona vírusom, prikladáme nižšie prehľadnú infografiku.

Rovnako pripájame už skôr uvedené pravidlá pre podporu ekonomiky a udržanie pracovných miest. Nižšie uvedené podmienky sa preukazujú čestným vyhlásením a prvé žiadosti o poskytnutie pomoci by mali začať spracúvať od pondelka 6.4.2020. 

K už dávnejšie medializovaným podmienkam ohľadne výšky štátneho príspevku na jedného zamestnanca, maximálneho mesačného príspevku či maximálneho ročného stropu pribudli aj viaceré všeobecné podmienky, medzi ktoré patrí splnenie si všeobecných odvodových povinností, či neexistencia nedoplatkov na daniach. Rovnako relatívnou novinkou je podmienka udržania pracovného miesta, na ktoré sa prijme podpora aspoň po dobu 2 mesiacov po mesiaci, za ktorý sa podpora poskytne. 

1. Podpora zamestnávateľov vo výške 80 % 

Pre zamestnávateľa (okrem subjektov verejnej správy), ktorý v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu (ďalej len „MS“) udrží pracovné miesta aj v prípade povinnosti prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzky na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva

Cieľová skupina:  zamestnanec, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce)

Výška príspevku: úhrada náhrady mzdy zamestnanca vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 1 100 EUR a zamestnávateľovi, ktorý do účinnosti novely Zákonníka práce týkajúcej sa osobitných ustanovení v čase MS vyplatil zamestnancom náhradu mzdy vo výške 60 % ich priemerného zárobku, sa pri refundácii za príslušné obdobie zohľadní reálne vyplatená náhrada mzdy, max vo výške 880 Eur (poníženie stropu 1 100 EUR o 20 %)

Podávanie žiadostí od 6.4.2020, 12:00 hod na stránke www.pomahameludom.sk

Odvody:  tie, ktoré za zamestnanca platí zamestnávateľ príspevok nepokryje, zamestnávateľ ich bude naďalej platiť sám (možný odklad pri poklese tržieb o 40 %)

Maximálna výška príspevku:  800 000 EUR za celé obdobie podpory (v rámci 1 projektu)

2. Podpora zamestnávateľov podľa poklesu tržieb  

Pre zamestnávateľa (okrem subjektov verejnej správy), na ktorého sa v čase vyhlásenej MS nevzťahuje povinnosť prerušenia alebo obmedzenia prevádzky na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva, ale ktorý napriek poklesu tržby udrží pracovné miesta:

20 % pokles tržieb - 180 EUR

40 % pokles tržieb - 300 EUR

60 % pokles tržieb - 420 EUR

80 % pokles tržieb - 540 EUR

Cieľová skupina: zamestnanec, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce) 

Odvody:  platí zamestnávateľ (možný odklad pri poklese tržieb o 40 %)

Výška príspevku: príspevok na úhradu časti náhrady mzdy zamestnanca pre zamestnávateľa, ktorému klesli tržby v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019 (alt. s priemerom za rok 2019)

Podávanie žiadostí od 8.4.2020, 12:00 hod na stránke www.pomahameludom.sk

Maximálna výška príspevku:  200 000 EUR za mesiac

3. Spoločné podmienky:  

Obdobie:  od 12. marca 2020 do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva o obmedzení alebo zatvorení prevádzok zrušené

Žiadosti vybavuje: miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode zamestnávateľ udrží pracovné miesta

Podmienky pre poskytnutie príspevku pre zamestnávateľa:

 • zamestnávateľ vznikol a vykonával činnosť pred 1.2.2020
 • vyplatenie náhrady mzdy vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca
 • dva mesiace po mesiaci, za ktorý žiada príspevok, neskončí pracovný pomer, resp. neurobí právny úkon, ktorým by skončil pracovný pomer so zamestnancom/cami výpoveďou alebo dohodou pre nadbytočnosť alebo zrušenie zamestnávateľa
 • predložiť údaj o stave zamestnancov k 31.3.2020
 • k 31.12.2019 nebol podnik v ťažkostiach
 • splnenie daňových povinností
 • splnenie si odvodových povinností na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie
 • neporušenie zákazu nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok
 • žiadne splatné finančné záväzky voči úradu
 • nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu
 • nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru
 • nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie
 • pre druhý typ podpory  - pokles tržieb

Podmienky sa preukazujú čestným vyhlásením, ktoré bude následne kontrolované.