S účinnosťou od 28.12.2021 bola zavedená možnosť obnoviť zápis spoločnosti do obchodného registra v prípade, ak si táto nesplnila svoju povinnosť určenú Obchodným zákonníkom premeniť menovitú hodnotu vkladov a menovitú hodnotu základného imania zo slovenskej meny na euro ani do 1.12.2020. Následkom nesplnenia tejto povinnosti bol výmaz spoločnosti z obchodného registra, čo znamená jej zánik s následkom povinnosti dodatočnej likvidácie.

Táto zmena bola odôvodnená súčasnou ekonomickou situáciou, ktorá je poznačená šírením pandémie a právnou neistotou, s cieľom bojovať za každé pracovné miesto a každú osobu, ktorá na Slovensku podniká. Takáto spoločnosť má teraz možnosť osvedčiť splnenie podmienok pre obnovenie zápisu spoločnosti v obchodnom registri bez nariadenia dodatočnej likvidácie, a to podaním návrhu podľa § 768t Obchodného zákonníka najneskôr do 31.1.2022.