Od 1. januára 2023 zamestnávateľ môže (nemusí) poskytnúť zamestnancovi, ktorý je nájomcom bytu štátom podporovaného nájomného bývania na základe nájomnej zmluvy podľa osobitného predpisu, príspevok na štátom podporované nájomné bývanie. Maximálna výška príspevku je 360 EUR mesačne (max. 4 EUR na m2).

Tento príspevok nie je povinný, takže je to niečo, čo si zamestnávateľ môže dať do akéhosi zoznamu „benefitov“. Ale pozor! Platí tiež, že zamestnanca, ktorý o tento príspevok požiada, nemožno znevýhodniť v porovnaní so zamestnancom, ktorý o príspevok nepožiada. Takže tu nehovoríme o „benefite“ ako takom. Ak sa zamestnávateľ rozhodne príspevok poskytnúť, nemôže ho považovať za benefit.