Situácia, s ktorou sa určite stretol nejeden zamestnávateľ, je vyhýbanie sa doručeniu výpovede zo strany zamestnávateľa zamestnancovi. Nakoľko je doručenie výpovede podmienkou, bez ktorej pracovný pomer nemôže byť platne skončený, je jej doručenie veľmi podstatné aj vzhľadom na to, že platné doručenie výpovede býva častým predmetom súdnych sporov. 

Aké možnosti má v takejto situácii zamestnávateľ a ako doručiť výpoveď zamestnancovi, ktorý sa vyhýba jej doručeniu na pracovisku?

Zákonník práce stanovuje, že v prípade, ak zamestnancovi nie je možné doručiť výpoveď na pracovisku, je ju potrebné doručiť v jeho byte alebo kdekoľvek je zastihnuteľný. Ak je však také zastihnutie zamestnanca nemožné, je potrebné pristúpiť k doručeniu výpovede poštovým podnikom. Veľká novela Zákonníka práce z roku 2022 zaviedla minimálnu 10-dňovú odbernú lehotu pre takúto zásielku, aby zamestnanec nebol znevýhodnený, ak by zamestnávateľ skracoval odbernú lehotu neprimerane (napr. niekoľko dní). Výpoveď je potrebné zaslať na poslednú známu adresu zamestnanca, ktorá je zamestnávateľovi známa. Povinnosťou je jej zaslanie doporučene s doručenkou a s poznámkou „do vlastných rúk“.

Zákonník práce myslí aj na situáciu, kedy zamestnanec odmietne túto zásielku s výpoveďou prevziať alebo sa zamestnávateľovi vráti ako nedoručiteľná. Vtedy nastáva fikcia doručenia, a to dňom, kedy sa poštová zásielka vrátila zamestnávateľovi. Rovnako sa táto fikcia uplatňuje aj pre opomenutie či zmarenie doručenia konaním zamestnanca.

Upozorňujeme, že pri doručovaní výpovede zamestnancovi je dôležité dodržať postup vyššie uvedených spôsobov doručovania. K nepriamemu doručovaniu poštovým podnikom možno teda pristúpiť až v prípade neúspešného priameho doručovania, a to v postupnosti pracovisko, zamestnancov byt a kdekoľvek, kde je zamestnanec zastihnuteľný.

Danej problematike priameho a nepriameho doručovania sa venoval aj Najvyšší súd Českej republiky v nasledujúcich rozsudkoch pod: 

sp. zn. 21 Cdo 1350/2009: „(...) Doručení písemnosti do vlastních rukou zaměstnance může provést buď sám zaměstnavatel nebo je zaměstnavatel může učinit prostřednictvím držitele poštovní licence. Při výběru způsobu doručení do vlastních rukou zaměstnavatel nepostupuje podle vlastní úvahy; k doručení prostřednictvím držitele poštovní licence smí přistoupit, jen není-li možné, aby písemnost doručil zaměstnanci sám na pracovišti, v jeho bytě nebo kdekoliv bude zastižen. (...)"  

a sp. zn. 21 Cdo 3282/2014: „(...) V projednávané věci se ukazuje nepochybné, že žalovaná nemohla doručit výpověď z pracovního poměru ze dne 28.12.2010 "osobně" žalobkyni na jejím pracovišti, neboť v té době (zřejmě) čerpala dovolenou. Tím, zda bylo možné, aby zaměstnavatel doručil písemnost žalobkyni v jejím bytě nebo jinde, kde ji bylo možné zastihnout, se odvolací soud - jak vyplývá z odůvodnění napadeného rozsudku - nezabýval. Za tohoto stavu věci lze pokládat doručení písemnosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb za právně účinné, jen jestliže žalobkyně nebo oprávněný příjemce písemnost skutečně převzal. (...)

V podmienkach Slovenskej republiky nateraz obdobné rozhodnutia na najvyššej úrovni nemáme, avšak v rámci „best practice" klientom uvedený postup pri priamom a nepriamom doručovaní odporúčame dodržiavať.