Cieľom zmeny je dosiahnuť stav, že pomoc v hmotnej núdzi bude adresnejšia, efektívnejšia a bude mať motivačný efekt na jej príjemcov vymaniť sa z hmotnej núdze. 

Hmotná núdza sa zisťuje predovšetkým posúdením príjmu a majetku členov domácnosti. Novela zákona sa okrem iného týka aj toho, čo nemožno považovať za príjem, čím sa chce podporiť udržiavanie pracovných návykov a rozvíjanie zručností nezamestnaného občana. Z príjmu sa vypúšťa napríklad zamestnanecká prémia a daňový bonus na dieťa, a to z dôvodu jeho výrazného zvýšenia, čo sa prieči účelu samotnej hmotnej núdze.

Zákon síce nadobudol účinnosť vyhlásením, avšak väčšina zmien nadobúda účinnosť až postupne, a to počnúc od 1. apríla 2023 do 1. januára 2024. Viac detailov nájdete tu.