Spolu s novelou zákona o obchodnom registri o ktorej sme Vás informovali tu , je od 1.11.2023 účinná aj vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 389/2023 Z. z., ktorá upravuje podrobnosti k zápisu údajov do obchodného registra registrátorom (notárom).

Vyhláška upravuje najmä rozsah registrácie (t.j. zápis, zmenu a výmaz údajov), obsah registračnej žiadosti a jej prílohy, ale aj postup notára po prijatí predmetnej žiadosti.

Proces prakticky pozostáva z doručenia registračnej žiadosti navrhovateľom notárovi, spolu s i) elektronickým formulárom, ii) listinami v elektronickej podobe, ktoré sa prikladajú k návrhu na registráciu a iii) plnomocenstvom v elektronickej podobe (prípadne elektronický dôkaz o zamestnaneckom vzťahu k osobe, ktorej sa návrh týka). Následne notár preverí splnenie podmienok pre registráciu a oprávnenie navrhovateľa na podanie žiadosti. Ak žiadosť obsahuje chyby a iné nesprávnosti, notár vyzve navrhovateľa na doplnenie alebo odstránenie nedostatkov. V prípade nezistenia chýb v žiadosti a jej prílohách zašle notár sprievodný formulár spolu s prílohami Centrálnemu informačnému systému súdnictva, ktorý následne zašle notárovi automatizovane buď potvrdenie o vykonaní registrácie alebo informáciu o nemožnosti daný formulár a prílohy spracovať. Po odpadnutí dôvodov, ktoré bránia spracovaniu registrácie, je ju možné vykonať bez ďalších zábran.

Prechodné ustanovenia vyhlášky navyše stanovujú, že registrácia pomocou notára do 31.12.2024 neumožňuje vykonanie zápisu v dôsledku premeny, cezhraničnej premeny alebo zmeny právnej formy.

Úplné znenie vyhlášky nájdete tu.