V súvislosti s postupným uvoľňovaním opatrení proti šíreniu COVID-19 a návratom na pracoviská, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) vydal dňa 27.5.2020 nové usmernenie k ochranným a bezpečnostným opatreniam na pracovisku.

V usmernení sú upravené povinnosti zamestnávateľa vo vzťahu k rúškam, dezinfekcii, rozostupom medzi zamestnancami a tiež odporúčania v ďalších oblastiach (napr. vetranie, používanie výťahov, meranie teploty a pod.). Úplné znenie usmernenia nájdete na tejto stránke

Rovnako dávame do pozornosti aj návrh usmernenia pre priemyselné podniky zo dňa 22.5.2020, ktorým sa navrhujú upraviť pravidlá pre vybrané odvetvia priemyselnej výroby (napr. strojárenský priemysel, výroba nábytku, výroba dopravných prostriedkov, chemická výroba a pod.) počas pandémie COVID-19. Návrh usmernenia je dostupný na tejto stránke.