Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v nedeľu (1.11.2020) zverejnilo podmienky čerpania nového balíku štátnej pomoci počas „druhej vlny“ pandémie s názvom Prvá pomoc+.

Nižšie sme pre zamestnávateľov pripravili prehľad spolu s praktickými odpoveďami na otázky, ktoré v súvislosti s balíkom očakávame.

Kto môže žiadať, aká je výška príspevkov a možnosť kombinácie

Podmienky hovoria o viacerých opatreniach. Ktoré sa na mňa aplikujú ak som zamestnávateľ?

Musíte udržať pracovné miesta. Ak to urobíte, tak sa na vás budú vzťahovať nasledovné opatrenia pomoci:

Opatrenie č. 1 – určené pre zamestnávateľov, ktorí museli zatvoriť, lebo im to bolo nariadené.

Opatrenie č. 3 – určené pre zamestnávateľov, ktorí A) – zatvorili, ale nariadené im to nebolo (napr. neprišiel materiál) alebo, B) ktorí síce nezatvorili, ale poklesli im tržby (od 20% vyššie).

Hovoríte o zamestnávateľovi. Je to iba bežná spoločnosť (s.r.o., a.s. a pod.) alebo tu patrí aj niekto iný?

Dobrá otázka. Najskôr pravidlo prvé – zamestnávateľom ste iba v prípade, že ste svoju činnosť začali vykonávať pred 3.9.2020. Pravidlo druhé – za zamestnávateľa sa okrem bežnej spoločnosti zjednodušene rozumie aj:

Organizačná zložka zahraničnej osoby (právnickej aj fyzickej), ak má zamestnancov a je oprávnená na Slovensku podnikať.

Osoba (právnická aj fyzická), ktorá na Slovensku najmä vykonáva činnosti sprostredkovania zamestnania za úhradu, dočasného zamestnávania, podporovaného zamestnávania, poskytovania odborných poradenských služieb, vykonávania vzdelávania a prípravy pre trh práce.

Presné definície nájdete v § 3 zákona o službách zamestnanosti. Veľmi sa však od našich, zjednodušených, nelíšia.

Štátnu pomoc sme čerpali aj z prvého balíka. Zmenila sa výška štátnej pomoci?

Áno. Pre prehľadnosť sú zmeny v tabuľke nižšie:

OPATRENIE
PRVÁ VLNA
DRUHÁ VLNA
OPATRENIE Č.1 

Príspevok vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca, najviac v sume 1 100 EUR

Príspevok vo výške 80 % jeho celkovej ceny práce (superhrubej mzdy), najviac vo výške 1 100 EUR

OPATRENIE 3A

Príspevok vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca, najviac v sume 880 EUR

Príspevok vo výške 80 % jeho celkovej ceny práce, najviac vo výške 1 100 EUR

OPATRENIE 3B
% poklesu tržieb
Príspevok na mzdu zamestnanca
od 20 %
180 EUR
od 40 %
300 EUR
od 60 %
420 EUR
od 80 %
a viac
540 EUR
% poklesu tržieb
Príspevok na mzdu zamestnanca
od 20 %
270 EUR
od 40 %
450 EUR
od 60 %
630 EUR
od 80 %
a viac
810 EUR

Naviac, ak ste už pomoc čerpali z prvého balíka, tak nebudete uzatvárať novú dohodu. Uzatvárať budete dodatok k nej. Tento Vám pošlú.

Môžeme pomoc z opatrení kombinovať?

Ak máte iba jednu prevádzku, tak pomoc podľa opatrenia 1 a opatrenia 3A/3B kombinovať počas jedného mesiaca nemôžete. Na strane druhej, ak ste v októbri požiadali o pomoc podľa opatrenia 1, v novembri môžete žiadať o pomoc podľa opatrenia 3A alebo 3B.

Ak máte viac prevádzok, tak na jednu prevádzku (napríklad v Žiline) môžete požiadať o pomoc podľa opatrenia 1 a na druhú prevádzku (napr. v Námestove) môžete požiadať o pomoc podľa opatrenia 3A alebo 3B.

Pozor, ak budete žiadať o pomoc podľa opatrenia 3B, tak vždy platí, že pokles tržieb sa počíta podľa IČO, nie podľa jednotlivej prevádzky.

My máme prevádzok na Slovensku viac, kam máme podať našu žiadosť o príspevok?

V takomto prípade žiadosť podávate tam, kde spoločnosť sídli podľa obchodného registra (prípadne iného registra).

Príspevok mi platí štát, musím sa zaregistrovať do registra partnerov verejného sektora?

Do konca roku 2020 sa predpokladá, že podmienku registrácie máte splnenú. Od začiatku roka 2021 tento predpoklad platiť nebude. Budete musieť byť reálne zapísaný.

O príspevok môžem žiadať najskôr za mesiac november?

Nie. O príspevok podľa balíka Prvá pomoc+ môžete žiadať za čas od 1.10.2020, a teda aj za október.

Na koho možno žiadať a kedy sa príspevok neposkytne

Na akého zamestnanca možno žiadať príspevok?

Na zamestnanca v pracovnom pomere. Žiadať teda v iných najbežnejších prípadoch nemožno na:

  • Dohodárov;
  • Konateľov alebo spoločníkov bez pracovnej zmluvy;
  • Osoby, ktoré pracovať môžu ale pracovnú zmluvu mať nemusia. Napr. rodičia, manželka, deti živnostníka alebo jednoosobevej spoločnosti, ako to definuje zákon o nelegálnom zamestnávaní v § 2a;
  • Dobrovoľníkov.

Počas pandémie sme prijali sme nových zamestnancov. Môžeme na nich žiadať pomoc?

Záleží to od nástupu zamestnanca do práce. Ak nastúpil najneskôr 2.9.2020, tak o pomoc žiadať môžete. Ak nastúpil 3.9.2020 a neskôr, tak o pomoc nežiadajte.

My máme zamestnanca, ktorý neodpracoval celý mesiac. Môžeme o príspevok požiadať?

Záleží to od opatrenia, na základe ktorého o príspevok žiadate.

Ak žiadate podľa opatrenia 1 alebo 3A, tak za čas kedy bol zamestnanec na PN, OČR (teda poberal dávky sociálneho zabezpečenia) alebo bol na dovolenke, o príspevok žiadať nemôžete.

Ak žiadate podľa opatrenia 3B a zamestnanec mal viac ako 50 % fondu svojho pracovného času prekážku na jeho strane alebo čerpal dovolenku, tak o príspevok žiadať nemôžete.

Máme zamestnanca, ktorý je vo výpovednej dobe. Môžeme žiadať o príspevok?

Nie.

Ak na zamestnanca dostanem príspevok, môžem ho prepustiť?

Obmedzenia sa podľa obidvoch opatrení vzťahujú iba na situácie, keď je dôvodom výpovede/dohody nadbytočnosť zamestnanca alebo zrušenie (časti) zamestnávateľa. V takomto prípade platí zákaz skončenia pracovného pomeru, po dobu:

  • 1 kalendárneho mesiaca po mesiaci, za ktorý je/bol príspevok poskytovaný, ak je/bol v mesiaci, za ktorý sa príspevok poskytol vyhlásený núdzový stav;
  • 2 kalendárne mesiace po mesiaci, za ktorý je/bol príspevok poskytovaný, ak v tomto čase núdzový stav vyhlásený nebol.

Na iné prípady skončenia pracovného pomeru sa obmedzenie nevzťahuje.

Rozumieme, že informácií o novom balíku pomoci je veľa a že na ich aplikáciu/prepočty budete potrebovať čas. Záverom teda k času, do kedy je potrebné o príspevok za október a ďalšie mesiace požiadať.

O príspevok za október môžete požiadať do konca januára 2021. Pri ďalších mesiacoch bude platiť nasledovné pravidlo: koniec mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola zamestnancovi vyplatená mzda. Príklad: zamestnanec pracuje v decembri, mzda za december mu bude vyplatená v januári, a teda žiadosť budete musieť podať do konca februára.

Úplné znenie nových pravidiel nájdete na stránke www.pomahameludom.sk alebo www.neprepustaj.sk. V pravidlách nájdete aj opatrenia pre štandardné SZČO, či vybrané skupiny SZČO, ktoré nemajú žiaden iný príjem.