Hlavný hygienik dnes podvečer vydal vyhlášku pre zamestnávateľov, ako v pondelok postupovať vo vzťahu k zamestnancom. Preukázanie sa testom vyžadovať môžete. Ak zamestnanec odmietne preukázanie, tak ho pošlite domov. V zmysle predmetnej vyhlášky je dôvodom naplnenie povinností bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Zamestnávateľom bolo nariadené, aby zamestnancom zakázali vstup na pracovisko, okrem prípadov ak:

Najbežnejšie prípady:

  • sa preukážu certifikátom z ministerstva s negatívnym výsledkom/potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonanom od 29.10.2020 do 1.11.2020;
  • sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonanom od 2.11.2020 do 9.11.2020;
  • majú v čase celoplošného testovania antigénovými testami na ochorenie COVID-19 v období od 31.10.2020 do 1.11.2020 nariadenú izoláciu v domácom prostredí regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast;
  • prekonali COVID-19 a majú o prekonaní doklad nie starší ako 3 mesiace;
  • mali diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 1.8.2020 do 15.10.2020;
  • majú taký zdravotný stav alebo zdravotnú kontraindikáciu, ktorá neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19.

Menej bežné prípady:

  • majú diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie, osoby dispenzarizované so závažnou poruchou autistického spektra, dispenzarizované pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit;
  • sú onkologickí pacienti po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby;
  • pôsobia v bezpečnostnom systéme, sú napr. príslušníci bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov, ktorí plnia úlohy napr. na úseku krízového riadenia a preukážu sa potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 28.10. 2020 do 30. 10.2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 28.10.2020 do 30.10.2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“.

Zamestnanci vám okrem vyššie uvedených prípadov, môžu namiesto oficiálneho potvrdenia predložiť aj potvrdenie o výnimke od všeobecného lekára pre dospelých/všeobecného lekára pre deti a dorast. Dbajte na to, aby bolo datované a lekárom podpísané.

Aké sú kroky vo vzťahu k GDPR?

Platí to, čo sme hovorili doteraz. GDPR kontrole zamestnancov brániť nebude. Naďalej odporúčame praktický prístup – zamestnancov o ich právach poučiť, zvoliť vhodný právny základ a výnimku zo spracovania. Zo znenia vyhlášky k už indikovaným výnimkám pribudla aj výnimka z dôvodu ochrany života a zdravia

Úrad na ochranu osobných údajov v priebehu dňa vydal ďalšie predbežné stanovisko, ktorým vyžadovanie testov predbežne nepovolil. Stanovisko však bolo vydané niekoľko hodín pred vydaním vyhlášky a malo sa vzťahovať na jej predbežné znenie. Veríme, že kompetenčný spor medzi UVZ SR a UOOU sa už podarilo vyriešiť, prípadne, že sa vyrieši čoskoro.