Národná rada Slovenskej republiky tento týždeň prijala novelu zákona o sociálnom poistení (v poslednom III. čítaní) ohľadom úrazového príplatku pri chorobe z povolania v dôsledku COVID-19. 

Z pohľadu bežného zamestnávateľa novela na prvý pohľad novela vyzerá neškodne. Jej kontext má významnejšie presahy.

Čo sa prijalo?

Zaviedlo sa pravidlo na zrýchlené uznanie nároku na úrazový príplatok, za splnenia týchto 4 predpokladov:

  1. zamestnanec bude práceneschopný z dôvodu ochorenia COVID-19 počas krízovej situácie (v súčasnosti táto situácia je);
  2. toto ochorenie zamestnancovi vzniklo pri práci, kde je preukázateľný kontakt s týmto ochorením alebo s infekčným materiálom;
  3. ako súčasť plnenia pracovných úloh alebo pracovných činností a
  4. zamestnávateľ potvrdí, že k ochoreniu došlo pri práci.

Ak zamestnávateľ takéto potvrdenie vydá, tak zamestnancovi "skráti" cestu za príplatkom. Neprebehne teda zdĺhavejšie administratívne konanie posudzovania.

Týka sa to aj bežného zamestnávateľa alebo len zdravotníckych povolaní?

Zákon sa týka všetkých zamestnávateľov, neobmedzuje len na zdravotnícke povolania. Avšak spolu s laboratóriami, sociálnymi zariadeniami a podobne bude najpoužívanejší najmä v týchto oblastiach. Odôvodnenie novely zákona počíta s akýmkoľvek zamestnávateľom, kde sa naplnia predpoklady vyššie.

V praxi sa bežný zamestnávateľ so žiadosťami zamestnancov o vydanie potvrdenia stretnúť môže. Vieme si predstaviť prípad, keď na jednej linke alebo v open space kanceláriách pracujú vedľa seba dvaja zamestnanci a vírus sa prenesie z jedného na druhého. 

Mali by zamestnávateľ potvrdenie vydať?

Dôkladne to zvážte, nie je to Vaša povinnosť. Ak máte pochybnosť o prepojení choroby zamestnanca s výkonom jeho práce, potvrdenie vydávať neodporúčame. 

Novela má byť účinná jej zverejnením, takže onedlho.