Novela Zákonníka práce priznáva zamestnancom od 1.3.2021 nové právo v oblasti príspevku na stravovanie, a to právo výberu, v akej forme ho budú od svojho zamestnávateľa dostávať.

Zásadná zmena je v tom, že už primárne nie zamestnávateľ bude rozhodovať o forme príspevku, ale naopak každý jednotlivý zamestnanec. Zamestnávateľ je za týmto účelom povinný umožniť zamestnancom vybrať si medzi gastrolístkami alebo poskytnutím finančného príspevku na stravovanie, ktorý im bude mesačne posielať na účet.

POZOR! Právo výberu sa vzťahuje len na zamestnancov zamestnávateľov, ktorí nezabezpečujú stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v inom (zmluvnom) stravovacom zariadení (tzv. podnikové kantíny).

Zamestnanci budú svojím výberom viazaní ďalších 12 mesiacov odo dňa, kedy výber uskutočnili. Novela síce neuvádza, akým spôsobom má zamestnávateľ realizáciu tohto práva zabezpečiť, poskytuje mu však možnosť, aby si podrobnosti výberu a realizácie svojej povinnosti ustanovil vo vnútornom predpise.

Nakoľko táto náhla zmena môže mnohých zamestnávateľov finančne poznačiť, máme tu aj prechodné obdobie do 31.12.2021, ktoré však platí len pre zamestnávateľov, ktorí pred alebo v období od 1.3.2021 do 31.12.2021 uzatvorili zmluvu o zabezpečení stravovacích poukážok s jednou zo spoločností emitujúcich gastrolístky. Tieto zmluvy je možné využívať najdlhšie do 31.12.2021.

Už teraz sa popri teórii vynára viacero praktických otázok: Kedy mám svojim zamestnancom umožniť výber? Môžem tak napríklad urobiť prvýkrát až k 30.5.2021? Čo so zamestnancom, ktorý nastúpi do práce dňa 1.3.2021 a svoju prvú mzdu dostane reálne vyplatenú až v apríli?

Treba povedať, že novela ponecháva niektoré otázky na zamestnávateľa a upravuje len minimálne pravidlá, pričom umožňuje, aby si pre tieto účely vydal vlastný vnútorný predpis. Zároveň tiež navrhuje, aby do uskutočnenia výberu zamestnanca poskytoval zamestnávateľ gastrolístky alebo finančný príspevok na základe svojho rozhodnutia. Z uvedeného by sa dalo vyvodiť, že ak by zamestnávateľ chcel zaviesť mechanizmus, že vyberať sa bude vždy k 30.5. a toto si včas upraví interným predpisom, nemalo by ísť o porušenie Zákonníka práce. Pre zamestnanca prijateľnejším postupom sa ale javí, ak mu zamestnávateľ umožní vybrať si hneď k 1.3.2021 s tým, že následne k 30.5. sa bude robiť nové plošné kolo výberu, ktoré sa bude opakovať týmto spôsobom každý ďalší rok, v ten istý termín a pre všetkých zamestnancov.

A kedy poskytnúť príspevok na stravovanie novému zamestnancovi (ak si ho vyberie)? Jednoducho povedané – najlepšie hneď pri nástupe, teda rovnako ako by ste mu poskytli gastrolístky (vopred). Stále je potrebné mať na zreteli, že účelom príspevku na stravovanie je, aby zamestnanec mal možnosť stravovať sa podľa zásad správnej výživy. A je logické, že stravovať sa potrebuje hneď v prvý deň v práci a nie až o mesiac neskôr.

Momentálne nie je možné predpovedať kadiaľ sa bude prax v týchto otázkach uberať, preto je potrebné myslieť aj na základný účel, ktorý má príspevok na stravovanie napĺňať.