Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ÚOOÚ) zverejnil správu o stave ochrany osobných údajov za rok 2020. Správa je rozsiahla, vyberáme z nej tri štatistické zaujímavosti:

1. Počet a výška pokút uložených v roku 2020

Počet uložených pokút
54
Celková výška právoplatne uložených pokút
103 300 EUR
Priemerná výška pokuty
1 913 EUR
Najnižšia pokuta
300 EUR
Najvyššia pokuta
20 000 EUR

2. Počet začatých konaní o ochrane osobných údajov v roku 2020

Celkový počet začatých konaní
219
Konania začaté na návrh dotknutej osoby
138
Konania začaté úradom na základe podnetu
57
Konania začaté úradom na základe výsledkov kontrol
16
Konanie začaté úradom na základe podozrenia z porušenia predpisov
8

3. Počet kontrol v roku 2020

ÚOOÚ v roku 2020 vykonal 65 nových kontrol spracúvania osobných údajov. Z týchto v roku 2020 ukončil 10 kontrol a 55 preniesol do roku 2021. ÚOOÚ v roku 2020 ukončil aj 30 kontrol začatých v predchádzajúcom období.  

ÚOOÚ sa v správe tiež vyjadril k nedostatočným personálnym kapacitám. Ku koncu roka 2020 mal ÚOOÚ 50 zamestnancov. Potrebuje minimálne 30 ďalších. ÚOOÚ zvýrazňuje aj potrebu získania expertov na informačné technológie.

Záverom hodnotíme, že riziko uloženia sankcie/vykonania kontroly zo strany ÚOOÚ bolo aj v roku 2020 relatívne nízke. Na druhej strane je potrebné poznamenať, že v dôsledku GDPR compliance boom-u sa pri ochrane osobných údajov vytvorila (a stále vytvára) aj silná samoregulácia. Príkladom sú obchodné vzťahy, kedy nesúlad s predpismi o ochrane osobných údajov môže viesť až k znemožneniu ďalšej spolupráce strán.

Celá správa ÚOOÚ je dostupná tu