Príchodom ďalšieho roka zamestnávatelia strácajú možnosť prechodne poskytovať svojim zamestnancom stravné výlučne prostredníctvom stravovacích poukážok (gastrolístkov) v prípade, ak pred 1.3.2021 alebo v období od 1.3.2021 do 31.12.2021 uzatvorili zmluvu o zabezpečení gastrolístkov s ich poskytovateľmi/emitentmi. Inými slovami, od 1.1.2022 už aj títo zamestnávatelia majú povinnosť poskytovať zamestnancom stravné vo forme, ktorú si zvolili v rámci ich práva na výber medzi gastrolístkom a finančným príspevkom v zmysle Zákonníka práce.

Výrazné zmeny prichádzajú aj v oblasti zdaňovania stravného, a to tak na strane zamestnávateľa ako aj zamestnanca. Aktuálne stále platí, že do sumy 55 % zo sumy stravného (2,81 EUR) je finančný príspevok ako aj gastrolístok oslobodený od dane z príjmov (toto platí aj pre príspevok poskytovaný zo sociálneho fondu). Avšak, ak zamestnávateľ v súčasnosti poskytuje príspevok nad rozsah uvedený vyššie (a nad rozsah príspevku zo sociálneho fondu), v prípade finančného príspevku je tento predmetom dane z príjmov ako aj odvodov na rozdiel od gastrolístka, kde je celá (aj dodatočná výška) príspevku zamestnávateľa pre zamestnanca oslobodená od dane.

Tento mechanizmus sa však mení, a to v súlade s cieľom prijatej novely zrovnoprávniť obe formy poskytovania príspevku na stravovanie. Od 1.1.2022 sa oslobodenie od dani z príjmov uplatní pre obe formy jednotne, a to iba do výšky určenej Zákonníkom práce, t. j. do sumy 2,81 EUR (výška príspevku zo sociálneho fondu zostáva naďalej oslobodená od dane). To znamená, že akýkoľvek príspevok nad túto sumu (nie zo sociálneho fondu), ktorý podlieha dani z príjmov zo závislej činnosti zamestnanca ako benefit, bude predmetom dane a odvodov na strane zamestnanca.

Z pohľadu daňového/nedaňového výdavku zamestnávateľa treba povedať, že aj takéto príspevky nad zákonný limit je možné zahrnúť do daňových výdavkov, avšak výlučne za podmienky, že boli dojednané v pracovnej zmluve, kolektívnej zmluve alebo internom predpise zamestnávateľa a boli zamestnancovi zdanené ako príjem zo závislej činnosti. V opačnom prípade by na strane zamestnávateľa išlo o nedaňové výdavky.

Zmeny sa dotknú aj živnostníkov, ktorí si v zmysle zákona uplatňujú skutočné výdavky. Títo pri uplatňovaní daňových výdavkov na stravovanie po novom nebudú musieť nákup stravy, resp. nákup gastrolístkov, preukazovať dokladmi. Aj keď to síce znamená zníženie administratívnej záťaže, má to pre živnostníkov aj tienistú stránku, nakoľko doteraz zdokladovaná suma, napr. 5,10 EUR, sa od 1.1.2022 znižuje na sumu 2,81 EUR, čo spôsobí vyšší základ dane, a teda logicky aj vyššiu samotnú daň pre živnostníka.

Právna úprava v oblasti stravného sa v poslednom období viackrát menila (určite nie poslednýkrát) a jej vývoj budeme aj naďalej sledovať a pravidelne o ňom informovať.