Dňa 7.12.2021 sa na pôde globálnej aliancie kancelárií, špecializujúcich sa na pracovné právo - IUS LABORIS, uskutočnil webinár na tému nových pravidiel v rámci ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti v krajinách EÚ. Do diskusie sa okrem Slovenska zapojili aj kolegovia z Poľska, Nemecka a Francúzska.

Dôvodom webináru bol blížiaci sa deadline povinnosti členských krajín EÚ transponovať Smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1937 z 23.10.2019 o ochrane osôb, ktoré nahlasujú porušenia práva Únie do svojich lokálnych právnych poriadkov. Týmto deadlinom je deň 17.12.2021 a vyvoláva mnohé otázky, nakoľko členské krajiny na včasnú transpozíciu nie sú pripravené.

Prvou témou panelu bolo predstavenie aktuálneho stavu transpozície smernice v jednotlivých štátoch. Najlepšia sa javí situácia vo Francúzsku, kde už čiastočná úprava existuje a kopíruje takmer 80-90 % obsahu smernice (a dokonca ide aj nad jej rámec), avšak stále nie je úplná a transpozícia by mohla byť zavŕšená začiatkom februára 2022. Nemecko už predstavilo návrh zákona, avšak zmena politickej situácie v krajine aktuálne neumožňuje dokončiť legislatívny proces a nový zákon by mohol byť predmetom rokovaní až v prvom štvrťroku 2022. Poľsko je v načasovaní transpozície blízko k Slovensku, nakoľko to vyzerá, že sa na ňu bude čakať niekoľko mesiacov.

Nosnými témami bola povinnosť prerokovať smernicu o whistleblowingu s odborovými organizáciami alebo zamestnaneckými radami, ďalej možná zodpovednosť zamestnávateľov za nepostupovanie v súlade so smernicou, ako aj práva a povinnosti zamestnancov a zamestnávateľov v prípade, ak smernica nebude transponovaná do lokálnych právnych poriadkov včas.

Debatovalo sa aj o možných sankciách najmä v podobe pokút pre zamestnávateľov za nevydanie internej smernice o whistleblowingu, ale aj o možných následkoch porušenia povinnosti členského štátu transponovať smernicu načas a dôsledkoch, ktoré to môže mať na jednotlivcov, ktorým táto smernica priznáva práva a ochranu v prípade nahlásenia protispoločenskej činnosti.

Slovenská republika (okrem aktuálnej úpravy v podobe 2,5 ročného zákona o whistleblowingu) očakáva účinnosť novely, ktorou sa transponuje táto smernica, dňa 1.5.2022, čo bude takmer 5 mesiacov po lehote určenou smernicou. Tento termín takisto nie je istý, nakoľko návrh zákona sa aktuálne nachádza na vláde SR, odkiaľ po prerokovaní poputuje ešte do parlamentu.

Záznam panelovej diskusie v anglickom jazyku si môžete pozrieť na tomto odkaze.