Tento mesiac (2.2.2022) nadobudli účinnosť nové pravidlá vysielania zamestnancov v medzinárodnej cestnej doprave. Pravidlá po novom upravuje Zákonník práce (§ 5a), pričom vychádzajú z ostatnej smernice EÚ pre túto oblasť (č. 2020/1057).

Prečo je to dôležité? 

Zmeny majú priamy dopad na odmeňovanie zamestnancov. Ak sú splnené podmienky pre vyslanie vodičov, tak slovenský zamestnávateľ musí prinajmenšom rešpektovať „tvrdé jadro“ pracovného práva v štáte, kam zamestnanca vyslal. Okrem minimálnej mzdy do tvrdého jadra patrí aj minimálna dovolenka, maximálny pracovný čas, a pod.

Takisto zmeny prinesú väčšiu prehľadnosť a istotu do polemík o vyslaní alebo nevyslaní vodičov. S ohľadom na rôzne obchodné modely dopravcov boli tieto polemiky tak široké, že sa dostali až na SD EÚ, ktorý napríklad vo veci C‑815/18  naposledy vyslovil, že pravidlá vysielania platia aj pre vodičov kamiónov pri kabotáži.

Čo nové pravidlá znamenajú v praxi?

Jasne definujú kedy o vyslanie ide a kedy nie.

Kedy nejde o vyslanie?

  • Tranzit – situácia, keď vodič iba prechádza krajinou, do ktorej nevezie tovar;
  • Bilaterálna dopravná operácia – situácia, keď vodič ide zo Slovenska (dopravca je usadený u nás) priamo prepraviť tovar do inej krajiny (napr. Nemecko) na základe zmluvy o preprave, a naopak;
  • Bilaterálna dopravná operácia s dodatočnou činnosťou – situácia, keď vodič idúci zo Slovenska do Nemecka cestou vykoná jednu nákladu a/alebo výkladu tovaru v štátoch cez ktoré prechádza. Prípadne, ak cestou do Nemecka nespraví žiadnu dodatočnú činnosť, tak nadväzujúcou cestou späť na Slovensko bude tieto náklady a/alebo vykládky môcť urobiť dve. Samozrejme vždy za podmienky, že nakládka/ vykládka sa nevykoná v tom istom štáte (t.j. vodič nemôže  tovar v ČR naložiť aj vyložiť);

Kedy ide o vyslanie?

  • Kabotáž –  situácia, keď slovenský dopravca pošle svojich zamestnancov prepravovať tovar do Švajčiarska a v rámci Švajčiarska (napr. trasa Zürich – Ženeva).
  • Nebilaterálna dopravná operácia – situácia, keď vodič slovenského dopravcu síce jazdí medzi dvoma štátmi, ale žiadny z týchto štátov nie je Slovensko (t.j. nevracia sa do štátu kde je dopravca usadený).

Kedy sa vyslanie zamestnanca končí?

Keď opustí hranice toho štátu, do ktorého bol vyslaný.

Ako sa má dodržiavanie nových pravidiel kontrolovať?

Pravidlá už platia a do zavedenia druhej verzie inteligentných tachografov sa budú kontrolovať tak ako do teraz. Po zavedení novej verzie inteligentných tachografov (august 2023 pre novo evidované vozidlá), ktoré budú zaznamenávať aj každé prekročenie hranice členského štátu vozidlom, budú kontroly jednoduchšie. Z údajov bude zrejmé, či a kedy zamestnanec tieto hranice prekročil a tiež kedy ich opustil. Následne sa bude dokladovať, aký bol dôvod ním vykonávanej prepravy.