Po pôvodne plánovanom zavedení podpory v čase skrátenej práce (kurzarbeit) na 1. január 2022 bola účinnosť zákona č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o kurzarbeite“) odložená. Dôvodom na odklad bolo vyhlásenie núdzového stavu dňa 25.11.2021 a s ním spojená potreba zachovania kontinuity už poskytovanej pomoci podľa zákona o službách zamestnanosti, tzv. projektu Prvej pomoci. 

Národná rada Slovenskej republiky tak ešte pred nadobudnutím účinnosti zákona o kurzarbeite prijala jeho zmenu a posunula účinnosť až na 1. marec 2022.  Poskytovanie pomoci za mesiace január a február 2022 sa bude zabezpečovať pokračovaním projektu na podporu udržania zamestnanosti podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona o službách zamestnanosti (tzv. Prvá pomoc). 

Aby zamestnávateľ mohol žiadať o podporu podľa zákona o kurzarbeite, bude musieť toto prekážka spôsobiť, t.z. zamestnávateľ nebude môcť minimálne jednej tretine svojich zamestnancov (alebo zamestnancov časti zamestnávateľa) prideľovať prácu v plnom rozsahu. Pokles prideľovanej práce musí byť minimálne 10 % ustanoveného týždenného pracovného času. 

O podporu podľa zákona o kurzarbeite bude možné prvýkrát požiadať v mesiaci apríl 2022.