Od 23.7.2022 na Slovensku platí nové nariadenie vlády, ktoré umožňuje zjednodušené zamestnávanie manažérov z tretích krajín, ktorí majú byť presunutí z podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby zriadenej mimo územia Slovenskej republiky. Základnou podmienkou pre takéto zamestnávanie je zriadenie (existencia) organizačnej zložky alebo podniku rovnakej zahraničnej osoby na Slovensku.

Ak spoločnosť túto základnú podmienku spĺňa, manažér, ktorý má byť "relokovaný", môže zjednodušeným postupom požiadať o udelenie národného víza pre seba a svojich rodinných príslušníkov. Rodinní príslušníci budú na základe národného víza môcť na Slovensku študovať či pracovať.

Postup síce nie je tak zložitý ako podľa zákona o pobyte cudzincov, je však potrebné splniť niekoľko dodatočných podmienok:

  • Manažér musí mať dohodnutú vyššiu mzdu ako dvojnásobok priemernej mzdy na Slovensku pred dvomi rokmi (pre rok 2020 bola priemerná mzda na úrovni 1.133 EUR);
  • Manažér musí mať minimálne preukázateľný prísľub zamestnania alebo pracovnú zmluvu;
  • Manažér nemôže mať v čase podania žiadosti o národné vízum udelený platný pobyt podľa zákona o pobyte cudzincov.

Národné víza je možné udeliť najviac na jeden rok, a to aj opakovane. Rodinným príslušníkom budú národné víza platiť tak dlho, ako platia manažérovi. Manažér sa nebude môcť na základe národného víza zamestnať v inej spoločnosti než tej, ktorú uviedol v žiadosti.

Manažérom sa na tieto účely rozumie vedúci (a) zamestnanec či odborník s mimoriadnymi odbornými vedomosťami, zručnosťami, schopnosťami, poznatkami, kvalifikáciou či skúsenosťami nevyhnutnými na prevádzku alebo manažment.

Rodinným príslušníkom sa rozumie i) manžel, ii) priamy potomok mladší ako 21 rokov alebo ktorý je nezaopatrenou osobou, a takýto potomok jeho manžela.

Úplné znenie nariadenia nájdete tu.