Európsky parlament schválil 14.9.2022 smernicu, ktorou sa zavádza princíp minimálnej mzdy v Európskej únii (EÚ). 

Čo hovorí a bude predzvesťou novej éry kolektívneho vyjednávania?

Cieľom smernice EÚ o minimálnej mzde je zlepšiť životné a pracovné podmienky všetkých zamestnancov v EÚ, vytvoriť rámec pre primeranosť zákonom stanovenej minimálnej mzdy, podporovať kolektívne vyjednávanie o mzdách a zlepšovať efektívny prístup pracovníkov k právam na ochranu minimálnej mzdy (ak je poskytovaná).

Smernica nebude zasahovať do slobody členských štátov vybrať si medzi stanovením minimálnej mzdy zákonom alebo podporou ochrany prostredníctvom kolektívnych zmlúv. Okrem toho zmluva o EÚ (článok 153 ZFEÚ) bráni priamemu zásahu EÚ do miezd v členských štátoch, čo znamená, že smernica nestanovuje výšku minimálnej mzdy. Smernica rovnako nenúti krajiny, ktoré v súčasnosti nemajú minimálnu mzdu, aby ju zaviedli do svojej legislatívy. Každopádne v našom právnom prostredí prijatie Smernice zrejme zastaví akékoľvek diskusie o zrušení minimálnej mzdy.

Ďalším krokom je formálne prijatie smernice Európskou radou. Následne budú mať členské štáty dva roky na to, aby implementovali jej ustanovenia na národnej úrovni.