Najvyšší súd Slovenskej republiky judikoval rozhodnutím sp. zn. 2Cdo/279/2020, zo dňa 28.11.2022, že v prípade, ak zamestnávateľ zohľadňuje aj „objektívne merateľné kritériá“, ktorými sú najmä zložitosť a náročnosť práce zamestnanca, jeho zodpovednosť a pracovné skúsenosti, zamestnávateľ sa nedopúšťa mzdovej diskriminácie, ak odlišne stanovuje výšku odmeny za vykonanú prácu a neporušuje tým zásadu rovnosti odmeňovania zamestnancov. 

Uvedené platí pri uzatváraní pracovnej zmluvy, ako aj počas trvania pracovného pomeru.