Spoločnosť Meta (pre Facebook, Instagram, Messenger, a pod.) vydala nové podmienky používania a Privacy Policy. Po novom používateľom vyskakuje okno, kde si musia vybrať medzi dvoma možnosťami i) používať služby zdarma s personalizovanými reklamami alebo ii) za 12,99 EUR (resp. 9,99 EUR na webe) bez reklám. Bez toho, aby sa používateľ rozhodol medzi týmito možnosťami aplikáciu používať nemôže.

Nové podmienky nadobudnú účinnosť 12.1.2024. Rozdiel v podmienkach spočíva v tom, že Meta doteraz spracúvala osobné údaje na účely reklamy na troch hlavných právnych základoch:

  • súhlas používateľa s personalizovanou reklamou (pre údaje získané z webstránok tretích strán; zjednodušene - z aktivity mimo aplikácií Meta);
  • oprávnený záujem Meta pri personalizovanej reklame (pre údaje získané pri používaní aplikácií Meta ako príspevky, komentáre, čas strávený v aplikácii, aktivita na zariadení, a pod.);
  • plnenie zmluvy s používateľom pri reklame (pre vybrané kategórie údajov ako vek, uvedené pohlavie, poloha aplikácie, prehliadača a zariadenia).

Právne základy plnenia zmluvy a oprávneného záujmu sú na účely personalizovanej reklamy takmer nepoužiteľné. Aj preto bude Meta po novom na účely takejto reklamy vyžadovať vyslovene súhlas používateľa (pre používateľov 18+). Súhlas používateľ vysloví tým, že zaklikne možnosť „používať služby zdarma s personalizovanými reklamami.” Následne si používateľ v nastaveniach účtu bude môcť rozsah spracúvaných údajov ešte regulovať.

Tu sa dostávame k otázke, či takýto súhlas možno považovať za platný. V zmysle GDPR platí, že súhlas má byť daný slobodne. Ďalej, že súhlas nemožno považovať za slobodne daný, ak používateľ nemá skutočnú slobodnú voľbu alebo nemôže odmietnuť alebo odvolať svoj súhlas bez nepriaznivých následkov. Ďalšie faktory, ktoré hrajú v neprospech slobodne daného súhlasu sú, i) podmienenie zmluvy súhlasom a ii) nerovnováha v postavení strán.

Naproti tomu Súdny dvor EÚ v konaní C‑252/21, dňa 4.7.2023 v bode 150 rozsudku vyslovil, že pre platnosť takto požadovaného súhlasu musí byť používateľovi poskytnutá alternatíva pre nevyslovenie súhlasu (aj za odmenu). Bližšie pozri citáciu v článku. Spoločnosť Meta tak svoju stratégiu pri spracúvaní údajov na personalizovanú reklamu do budúcna založila najskôr aj na tomto rozsudku. 

Predpokladáme, že otázku, či je nová stratégia súhlasu spoločnosti Meta súladná s GDPR bude o niekoľko rokov znova posudzovať Súdny dvor EÚ (keď sa tam spor dostane). Prikláňame sa k názoru, že táto stratégia by kvôli podmienenosti súhlasu nemala byť dlhodobo udržateľná. To, či bol súhlas daný slobodne a nepodmienene alebo nie, by sa dalo preukázať zodpovedaním, jednoduchej otázky: „Získala by spoločnosť Meta obdobný počet súhlasov aj v prípade, ak by používateľa nepostavila pred voľbu zaplať” nám alebo nám daj súhlas”?" Za zmienku stojí aj úvaha, ktorú dávnejšie (2021) načrtol tu, Alan Dahi z nyob, keď sa zamýšľal, či by hromadné zavedenie tejto stratégie (na viacerých, povedzme desiacich weboch) neznamenalo, že právo na súkromie na internete bude patriť len bohatým.