Začiatkom tohto roka vyvolalo veľký rozruch rozhodnutie Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo, ktorým zrušil európsku ochrannú známku "Big Mac".

EUIPO konal na základe návrhu konkurenčnej írskej siete Supermac's a svoje rozhodnutie zdôvodnil tým, že McDonald’s v rámci konania nedokázal uspokojivo preukázať skutočné používanie ochrannej známky počas posledných 5 rokov vo vzťahu k triedam tovarov a služieb, pre ktoré bola zapísaná (triedy 29, 30 a 42, ktoré okrem iného zahŕňajú aj sendviče a reštauračné služby). Ochranná známka sa skutočne používa, a teda nie je daný dôvod na jej zrušenie, pokiaľ sa používa v súlade so svojou primárnou funkciou, čím je zaručovanie totožnosti pôvodu tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, aby sa vytvoril alebo zachoval ich odbyt. Symbolické alebo interné používanie ochrannej známky nie je na zachovanie práv dostačujúce.

McDonald’s preukazoval skutočné používanie ochrannej známky čestnými vyhláseniami svojich zamestnancov z Nemecka, Francúzska a Veľkej Británie, brožúrkami a výtlačkami reklamných materiálov, vytlačenými výňatkami z webových stránok McDonald’s zo šestnástich členských štátov EÚ a výtlačkom z Wikipédie. Tieto dôkazy však EUIPO vyhodnotil ako nedostatočné, nakoľko neobsahovali informácie o rozsahu požívania ochrannej známky a neboli podporené akýmikoľvek nezávislými dôkazmi tretích strán. Výnimkou bola Wikipédia, túto však EUIPO nepovažoval za dôveryhodný zdroj, nakoľko môže byť editovaná kýmkoľvek.

Čo z uvedeného vyplýva a čoho by sa mali majitelia ochranných známok vyvarovať do budúcnosti? 

  • EUIPO svojim rozhodnutím pripomenul známu zásadu: „Use it or lose it!“ ;
  • Aj majitelia tých najväčších a najznámejších značiek sú v konaní o zrušenie ochrannej známky povinní predložiť relevantné dôkazy o tom, kedy, ako a v akom rozsahu sa ochranná známka používala, a nemôžu sa spoliehať, že pracovníci EUIPO o tom majú vedomosť;
  • Dôkazy o skutočnom používaní ochrannej známky by mali pochádzať z nezávislých zdrojov a mali by preukazovať miesto, čas, rozsah a povahu používania, a to vo vzájomných súvislostiach – dôkazy ako sú čestné vyhlásenia alebo reklamné materiály majú len podpornú úlohu a sami osebe nestačia na preukázanie skutočného používania ochrannej známky;
  • Na Wikipédiu by sa nemali spoliehať nielen študenti, ale ani právnici v rámci dokazovania. 😊

Rozhodnutie EUIPO je len začiatkom zaujímavého známkového prípadu, nakoľko McDonald’s už podal odvolanie. Napriek rozhodnutiu EUIPO však nie je možné na Slovensku označenie "Big Mac" voľne používať, keďže rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné. Okrem toho je označenie "Big Mac" zapísané aj v registri ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva SR. (Škodo)radosť konkurencie je tak zatiaľ predčasná.